» Kût’ül-Amâre Kutlamalarını Kim Kaldırdı?  » Asker Üniformalı Gösteriye İnceleme  » Danıştay: İş Bırakma Sendikal Faaliyettir  » Ortaylı: “Müfredatı Hazırlayanlar Düşük”  » Kutlu Doğum Haftası Kaldırıldı mı?  » Kursiyerlere Ek Ders Ücreti Ödenecek mi?  » MEB: “Saatle İlgili Çalışmamız Yok”  » Eğitim Sen’den Pisa 2015 Raporu  » 2017 Nöbet Görevi Ücreti Artıyor  » Eğitim Sen: Diyarbakır’da Tüm Üyelerimiz Göreve Döndü  » Dersler Daha Geç Başlayacak  » 8 Kentte Kar tatili  » TBMM Genel Kurulunda Terör Kınandı  » Artvin’de ve Giresun’da Okullar Tatil  » O İlde Okullar Bir Gün Tatil Edildi  » Türkiye Okuduğunu Anlamıyor!  » 934 Öğretmen Daha Göreve İade Edilecek  » Türkiye PISA 2015’te Sınıfta Kaldı  » Eğitim İş MYK’dan Eğitim Sen’e…  » 2017’de Hangi Günler Tatil?  » MEB: Hababam Sınıfını İzleyin  » Ekmek ve Kirada Alım Gücü Geriledi  » 1500 Engelli Öğretmen Atanacak  » Eğitim İş: “Başkanlık Sistemine Hayır”  » Greve Ceza AİHM’den Döndü  » Üç Yeni Sınav Görevi  » “Tazminatlar Dayanışmaya Aktarılacak”  » Yeni EBA Yayında  » Türk Eğitim Sen: “Başkandan Memur-Sen’e Ayar”  » İlk ve Orta Dereceli Okullar Tatil Edildi 
Eğitim Haberleri

Başka Bir Okul Mümkün mü?

A+  A- Başka Bir Okul Mümkün mü?

Okul kavramının ortaya çıkmasından bu yana, farklı okul arayışları hep olmuştur. Okul, kurumsal amaçları gerçekleştirmesi beklenen kişilerin, işleri ve birbirleri ile olan etkileşim biçimleri tarafından nitelenen toplumsal bir sistem olarak tanımlanmıştır. Aydın (2012)

Eğitim sisteminde kamu ve özel sektörde halen faaliyette olan ilk, orta ve yükseköğretim okullarına bakıldığında; kamudaki okulların aşırı hiyerarşik yapı, demokratik olmayan yönetim ve işleyiş, özel sektördeki okulların ise yüksek ücretlerle ön plana çıktığı görülür. Her iki sektördeki okulların ortak özelliklerinin ise sadece akademik başarıya odaklanmaları ve öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri konusundaki yetersizlikleridir.

Dünyada, alternatif okul arayışlarının ve deneyimlerinin epeyce fazla olduğunu söyleyebiliriz. Aydın (2012), alternatif okulları şu şekilde incelemiştir;

-Ev Okulları,
-Montessori Okulları,
-Waldorf Okulları,
-Sözleşmeli Okullar,
-Küçük Okullar,
-Mıknatıs okullar,
-Paideia Okulları,
-Risk Altındaki Çocuklar için Okullar,
-Uluslararası Okullar.

Alternatif okullardan esinlenerek, bu okulların programlarının benzerini, ülkemizde de uygulamaya çalışan örnekler olduğu, biliniyor.

Yaklaşık bir yıl önce, alternatif okullarla ilgili alanyazın taraması ve internette araştırma yaparken, henüz kuruluş aşamasında olan “Başka Bir Okul Mümkün Derneği” ile karşılaştım. (http://www.baskabirokulmumkun.net)

O günden bu yana zaman zaman derneğin web sitesini ziyaret ederek, gelişmelerden haberdar olmaya çalıştım. Derneğin tarihçesi bölümünde, 2009 yılında fikirsel temelleri atılan Başka Bir Okul Mümkün Derneği, 2010 Kasım ayında alternatif bir okul modeli geliştirmek ve bu modelin uygulandığı okullar açmak amacıyla kurulduğu, 2010 yılı başında toplu buluşmalarına başlayan gönüllü grubun, Türkiye’deki mevcut eğitim sisteminin gelişime açık yönlerini tespit etmek, sorunlara çözüm önermek ve sistemli çalışma ile araştırmalara dayanan alternatif bir okul modeli oluşturmak üzere çalışmalara başlamış olduğu, Derneğin ve BBOM Okullarının gerek kuruluş gerekse yönetim süreçlerinin her aşamasında Başka Bir Okul Mümkün Derneğinin şu ilke ve değerlere sahip çıkarak hayata geçirmeyi taahhüt ettiği belirtiliyor: Eşitlik, Toplumsal Adalet, Özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim), Dayanışma, Çoğulculuk, Toplumsal Duyarlılık, Şiddet Karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik), Ayrımcılık karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel), Ekolojik düşünce, Yaratıcılık, Üretkenlik, Dürüstlük, Öz Denetimcilik, Eleştirellik, Farkındalık, Empati.

Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Okullarının 4 çalışma/işleyiş eksenini ise şöyle belirlemiş.

1- Demokratik Yönetim: BBOM Derneğinin önerdiği model, demokrasinin tüm unsurları ile okulun tüm bileşenlerince (öğretmen, aile, çevre vb.) içselleştirilmesine olanak sağlayacak bir yönetim yapısı öngörmektedir. Okulun tüm bileşenlerinin kendi alanı, kendi yaşamı ile ilgili doğrudan ya da dolaylı kararlara katılmaları ve eşit söz hakkına sahip olmaları ilkesel olarak kabul edilirken, çocukların bu katılımı bir hak olarak algılamalarını ve bu hakkı kullanmalarını sağlayacak sürdürülebilir mekanizmalar oluşturulacaktır.

2- Alternatif Eğitim: Bu işleyiş ekseni, okul çocuğun en temel yaşam alanlarından biridir ve yaşamını belirlemek her birey gibi çocukların da hakkıdır, ilkesinden yola çıkar. Bu yüzden BBOM eğitim programı şu şiara dayanmaktadır: “Her çocuk kendine özgüdür ve yaşamının bir parçası olan eğitim sürecini şekillendirmeye hakkı vardır.” BBOM eğitim programı, her çocuğun farklı öğrenme hakkı olduğu düşüncesi üzerine kuruludur. BBOM’ne göre bir eğitim programının tek hedefinin bireysel/kişişel gelişim olması yeterli değildir. Bu yüzden program bir yandan çocukların bireysel ilgi, ihtiyaçları ve potansiyelleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemeyi hedeflerken diğer yandan yaşamın gerçeklerine ve sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Okul yaşamdan ayrı bir bileşen değildir. Dolayısıyla çocuk eğitim sürecinde yaşadığı dünyanın ve çevrenin gerçeklerinden soyutlanmamalıdır. Bu yüzden BBOM eğitim programı, toplumsal çözüm odaklı ve çocuk merkezli tasarım modellerine dayalı olarak oluşturulmaktadır.

3- Ekolojik Duruş: Ekolojik krizinin gerçek anlamda aşılabilmesi için gerekli olan, insan-doğa ilişkisini yeni baştan kurgulayan ve ekolojik bakış açısını merkeze alan yeni bir değerler sistemidir. BBOM, doğayı ve onun bileşenlerini, insanlığın hizmetine sunulmuş “kaynaklar” olarak değil birer “varlık” olarak değerlendirir. Doğanın barındırdığı biyolojik çeşitlilik, öğrenme sürecinde kullanılabilecek en iyi araçken bu çeşitliliğinin ve iç uyumunun anlaşılması ve merkeze alınması, bugünkü toplumsal düzenin dayattığı “rekabet” koşullarından “işbirliği” koşullarına geçişin mümkün olabilmesinin de ilk adımıdır.

4- Özgün Finansman: BBOM özgün finansman anlayışı, eğitimin kamusal kaynaklar ile karşılanması gerektiğini esas alır. Eğitimin kamusal kaynaklarla karşılanması gerektiğini bir yandan dillendirmeye devam ederken bir yandan da bu makro dönüşümün gerçekleşeceği günün öncesinde de finansman yapısına dair bir ara çözüm olarak kendi giderlerini karşılayacak ve toplumsal fayda sağlayacak bir okul sistemini öngörmektedir. BBOM Okulu finansman yapısının merkezinde, “herkesten kapasitesine göre, herkese ihtiyacına göre” şiarı bulunmaktadır. Buna göre hem finansman hem de sosyal açıdan bir takım mekanizmalar üretilecektir. Bu modele göre okul ücretleri, ticari bir kar amacı güdülmeksizin, temel olarak kendi giderlerini karşılayacak şekilde belirlenecektir. İmkânsızlıklar nedeniyle nitelikli eğitime ulaşma şansı olmayan, özel gereksinimli ve risk altındaki çocuklar ve dezavantajlı gruplar için milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik ile ekonomik, sosyal ve fiziksel engeller açısından çocuk ayrımı yapmadan kotalar oluşturulacaktır. Ayrıca BBOM Okulu’nun bulunduğu bölgede yerelle ilişkilerde de aynı mekanizmalar kullanılacaktır. BBOM Okulu’nda, “kademeli ücretlendirme” ve “destek aile-ikinci aile” modelleriyle maddi imkânı olmayan öğrencilerin eğitim masrafları karşılanmış olacaktır.

BBOM Okulu’nda, tüm çalışanların özlük hakları tam ve eksiksiz olarak sağlanacak, istihdam politikalarında, (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel) hiçbir ayrımcılık yapılmayacağı gibi, dezavantajlı grupların istihdamında özel önlemler desteklenecektir.

Halen, Bodrum’da, adını da okulda eğitim görecek çocukların koyduğu “Mutlu Keçi İlkokulu” ile eğitime başlayan BBOM okulları çalışmalarını İstanbul, Ankara ve İzmir’de çeşitli toplantı ve etkinliklerle sürdürüyor.

Eğitim sistemimizin tıkanmış olduğu ve başarısız/mutsuz öğrenciler ortaya çıkardığı konusunda hemen hemen bütün tarafların hemfikir olduğu bu süreçte, Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin çalışmalarının çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle, derneğe gönüllü/destekçi sayısını arttırmak ve varolan okullara yeni okullar katmak, alternatif/demokratik okul arayışında olan bütün bireylerin en önemli görevi olmalı diye düşünüyoruz.

Başka Bir Okul Mümkün Derneği’ne, çocuk haklarını hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen okullar kurmak ve yaygınlaştırmak hedefinde, başarılar diliyoruz.

-Aydın, İ Alternatif Okullar, Pegem Akademi,2012 Ankara
-http://www.baskabirokulmumkun.net/

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bu haber GÜNCEL, KÖŞE YAZILARI, ÖZEL HABER kategorisi altında 6 Nisan 2014 tarihinde eklenmiştir. "Başka Bir Okul Mümkün mü?" başlıklı haberimize yapılan yorumları RSS bağlantısı ile takip edebilirsiniz.

 1. _aliyalcin_

  “Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi” raporumuzdan sonra,şimdi de "Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Seçimi v… https://t.co/qh3mdnPRSg

 1. AbbasGucluTR

  Hayattan, üretimden, kaliteden ve en önemlisi de insani değerlerden uzak bu eğitim sistemi, A’dan Z’ye değiştirilme… https://t.co/oWDZxXQ658

 1. _aliyalcin_

  3- Kaliteli eğitim, ‘iyi öğretmen’ ve ‘lider yönetici’ ikilisini oluşturmayı ve ilişkisini doğru zeminde kurmayı ge… https://t.co/RXexlOyZk6

 1. MYK_Baybars

  @draliedizer Osmanlı son yüzyılda eksik eğitim sistemine sahipti Cumhuriyetin ise hiç eğitim sistemi olmadı Sistem… https://t.co/GhWjWDx4q2

 1. Resulay54

  En iyi muhalefeti canı yanan vatandaş yapar. Sende biliyorsun ki ekonımi. Eğitim, adalet, sağlık sistemi çöktü. EYT… https://t.co/Br0ohPpNxw

Yorum yaz


Site içeriğini kaynak göstererek kullanabilirsiniz.
Haberlere yapılan yorumlar yorum sahiplerinin sorumluluğundadır, egitimciyiz.com sorumlu tutulamaz.
Bilgi
7