Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?

Eğitim Bölgesi, bir koordinatör müdürün yönetiminde, belli ölçütlere göre belirlenen ve eğitim hizmetlerinin daha etkin olarak sunulabileceği uygun büyüklükteki bölgeyi,
Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu, koordinatör müdürün başkanlığında bölgede bulunan eğitim kurumları müdürlerinin katılımı ile oluşan kurulu,
Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu ise koordinatör müdürün başkanlığında eğitim bölgesinde bulunan eğitim kurumu müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veli temsilcileri ile diğer kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluş temsilcilerinin katılımı ile oluşan kurulu, ifade eder. (http://mevzuat.meb.gov.tr)

Eğitim bölgeleri ve eğitimi kurullarının oluşturulmasının amacı, MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin 1.maddesinde şöyle belirlenmiş; “Eğitim kurumlarının, millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda işlevlerini yürütürken birbirlerini tamamlaması ve bir bütün oluşturması; bu kurumlara öğrenci alınacak çevrelerin belirlenmesi; nüfusu az ve dağınık olan yerlerde merkez okulların oluşturulması; eğitim kurumlarındaki eğitim personelinin, fizikî kapasitenin, ders araç ve gerecinin ortak, etkili ve verimli kullanılması; okulun iç ve dış öğeleri ile yerel yönetimler, özel sektör ve gönüllü kuruluş temsilcilerinin eğitim yönetimi ve karar süreçlerine katılımı ile katkılarının sağlanması; okulun çevre ile bütünleştirilerek çevrenin övünç kaynağı hâline dönüştürülmesi ve akademik çevre ile okulun her alanda iş birliğine teşvik edilmesi; böylece eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanması…”

Bu amaç yerine getirmek için;
• Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu,
• Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu,
• Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu, şeklinde kurullar oluşturulmuş ve yönergede bu kurulların görevleri ayrı ayrı belirlenmiş.

Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulunun görevleri, yönergenin 18.maddesinde şu şekilde belirlenmiş; (http://mevzuat.meb.gov.tr)

Eğitim bölgesi müdürler kurulu;
a) Eğitim kurumlarına öğrenci alınacak çevrelerin belirlenmesine,
b) Merkez okulların oluşturulmasına,
c) Bölgede eğitime ayrılacak kaynakların tespiti ile bunların bölgede ortak, etkili ve verimli kullanımı için program hazırlanmasına,
d) Bölgede eğitim öğretimin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,
e) Millî bayramların bölgede bütünlük içinde kutlanması için gerekli organizasyonun yapılmasına ilişkin, bu Yönerge kapsamında kurulan kurullar ile ilgili diğer kurul ve komisyonlara eğitim bölgesi danışma kurulunun görüşlerini de dikkate alarak önerilerde bulunur.
Ayrıca; eğitim bölgesi danışma kurulunun önerileri doğrultusunda eğitim bölgesi uygulama plân ve programını düzenler, ders yılı sonunda ise uygulamanın değerlendirme raporunu hazırlar.

Eğitim bölgesi danışma kurulunun görevleri yönergenin 17.maddesinde belirlenmiş, 17.maddeye göre kurul;

a) Örgün ve yaygın eğitimin, bölgenin istek ve ihtiyaçlarına, istihdam durumuna ve özelliklerine göre ilgili kurullarla iş birliği yaparak yönlendirilmesi, plânlanması ve yürütülmesine,
b) Eğitim ve öğretimin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasına,
c) Bölgedeki eğitim kurumları arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesine,
d) Eğitim bölgesinde Yüksek Öğretim Kurumlarıyla iş birliği yapılacak konuların belirlenmesine,
e) Eğitim bölgesi içinde ve eğitim bölgeleri arasında dayanışma ve rekabeti sağlamak suretiyle eğitimde kalitenin yükseltilmesine,
f) Eğitim kurumları dışında, bölgenin eğitime ayrılacak tüm potansiyel kaynaklarının seferber edilmesine,
g) İlgili komisyonlarla iş birliği yaparak, öğrencilerin eğitim kurumlarına dengeli dağılımının sağlanmasına,
h) Başta insan kaynağı olmak üzere diğer kaynakların eğitim kurumları arasında ayrım yapılmaksızın verimli, etkili ve ortak kullanımının sağlanmasına,
i) Bölgenin eğitimine katkıda bulunacak okul ile toplum bütünleşmesinin sağlanmasına,
j) Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitiminin sağlanmasına,
k) Taşımalı eğitim vb. konularla ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunur.
Bu kurul ayrıca, bölgenin ihtiyaç duyduğu bir konuda çalışma yapmak, kurula gerekli bilgi ve dokümanı sunmak, proje yapmak ve kurulun karar almasını kolaylaştırmak vb. amaçlarla öğretmenler, okul müdürleri ve diğer alan uzmanlarından proje ekipleri ve komisyonlar kurulmasına ilişkin de görüş bildirebilir.

Eğitim bölgesi zümre başkanları kurulunun görevleri ise Yönergenin 16.maddesinde belirlenmiş. 16.maddeye göre bu görevler şu şekildedir;

a) Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine,
b) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile bölgenin özellikleri incelenerek öğrencilerin başarılı olmaları konusunda alınması gereken önlemlere,
c) Ders programlarının ve derslerin birbirlerine paralel olarak yürütülmesine, bölgede bulunan ders araçlarından lâboratuvar, spor salonu, kütüphane, işlik vb. imkânlardan bir program çerçevesinde plânlı bir şekilde yararlanılmasına,
d) Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile zümre/sınıf öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçları ve derslerde kullanılacak eğitim araç ve gerecine ilişkin donatım önceliklerinin belirlenmesine,
e)Yıllık, ünite ve günlük plânlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme plânları arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanmasına,
f) Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanmasına,
g) Meslekî eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin bilgilendirilmesine,
h) Bölgedeki eğitim ve öğretimin plânlanmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılmasına,
i) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına,
j) Bölgede, standart başarı testlerinin uygulanarak toplanan bilgilerle öğrencilerin genel başarı seviyesinin belirlenmesine,
k) Öğretim programları ile öğretim hizmetlerinin değerlendirilerek öğretimin kalitesinin yükseltilmesine,
l) İlköğretimdeki öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre orta öğretim kurumlarına geçişlerine kılavuzluk edecek tanıtıcı programların hazırlanmasına,
m) Bölgenin eğitim ihtiyacı belirlenerek bu ihtiyacın giderilmesine ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunur.

Bu kadar önemli görevlerle donatılmış ve halen yürürlükte olan Yönergeye göre işlemesi gereken bu kurullar, Yönergedeki işlevlerini ne ölçüde yerine getiriyor?

Bu konuda Gülnihal Çakmak tarafından 2006-2007 öğretim yılında, Eskişehir ilinde yer alan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez ilköğretim okullarından alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyden rastlantısal yolla seçilen birer okul, bu okullarda görev yapan Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu üyeleri olan okul müdürleri ve Eğitim Bölgesi Koordinatör Okul Müdürü ile “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği” kullanılarak yapılan, “İlköğretim Okullarındaki Bazı Kurulların Etkililiği Üzerine Bir İnceleme” başlıklı araştırma, bu kurulların işlevselliği konusunda bize bir fikir verebilir. (Çakmak, 2008)

Araştırmanın, Eğitim Bölgesi Koordinatör Okul Müdürü ve Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu üyeleri ile yapılan görüşmelere ilişkin sonuçlar şu şekildedir;

1. Kurulun yaşadığı sorunların başında toplantı öncesi gerekli hazırlıkların yapılmadığı, kurulda alınan kararların her zaman oy birliği ile alınmadığı, zaman zaman da oy çokluğu ile alındığı, kurul başkanı ve üyeleri ile yapılan görüşmelerde kurulda gündem doğrultusunda görüşülen konuların etraflı ve anlaşılır bir şekilde tutanak altına almada bazı sıkıntılar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
2. Kurulun aldığı kararları uygulamaya geçirirken sorunlarla karşılaştığı belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak da kurulun yeterli etkililiği olmaması öne sürülmektedir. Ayrıca bütün görüşmeciler, prosedürlerin fazlalığının kurulun işlevselliğini olumsuz yönde etkilediğini ifade etmişlerdir.
3. Kurulun uygulamada karşılaştığı sorunların başında çalıştıkları yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile sıkıntılar yaşamaları ve kurulun bazı maddi imkânsızlıklar içinde olması gelmektedir.
4. Koordinatör okullarda idareci sayısının arttırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
5. Koordinatör okul müdürü ve kurulda görevli olan üyelerin büyük çoğunluğu kurulda görevli olan okul müdürlerinin görevlerindeki yeterliliği ile ilgili olarak görüş bildirmek istemedikleri dikkati çekmektedir. Görüşülen okul müdürlerinden yalnız biri, müdürlerin yöneticilik ve liderlik vasıflarının az olduğunu belirtmiştir.
6. Kurulun gerek sivil toplum örgütleri ile gerekse üst kurumun maddi imkânlarının yetersiz olması nedeniyle uygulamada yaşadıkları sıkıntıları kişisel ilişkileri kullanılarak, gerekli yazışmaları yaparak, sorunu çözmede yardımcı olacak başka kurumlarla iletişime girerek çözmeye çalışıldığı görülmektedir.
7. Kurulda alınacak kararın uygulanabilirliğini çabuk görmek ve zaman kaybı yaşamamak amacıyla kurul toplantılarına milli eğitim müdürlüğünden ya da üst bölge müdürlüklerinden bir şube müdürü veya müdür yardımcısı katılabilir.
8. Kurul üyelerinin yetkilerinin artırılması ve karar verme yetkisinin kurul üyelerine devredilmesi ile yaşanılan ekonomik sorunların daha kısa sürede çözümlenebileceğini ifade edilmektedir.
9. Bölgedeki muhtarlık, dernekler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, belediye işin içine katılımını sağlayarak onlardan maksimum düzeyde yararlanılmaya çalışılmasının gerekliliği dikkat çeken bir nokta olmaktadır.

Bu sonuçlarla, Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları kurulmasındaki amaçlar ile araştırma sonuçlarına dayanılarak ortaya konulan gerçekler karşılaştırıldığında, kurulların işlevlerini yerine getirdiğini söylenemez.

Çünkü kararların sağlıklı alınmadığı, etkililiğin az, prosedürün fazla olduğu, yerel yönetimlerle sorunlar yaşandığı, işbirliği yapılamadığı, maddi imkânsızlıkların olduğu, kurulda görev alan yöneticilerin vasıflarının yetersiz olduğu, çevredeki kurumlarla yeterli ilişkilerin olmadığı, kurul üyelerinin yetkilerinin az olduğu bu kurulların yararlı olma yerine, eğitim sisteminde adeta bir yük haline geldiği görülebilir.

Eğitim sistemine girdiği 1999 yılından bu yana işlevsiz hale gelen bu kurulların gözden geçirilmesinin zamanı gelmedi mi?

-http://mevzuat.meb.gov.tr/html/49.html (Erişim tarihi: 18.05.2014)
-Çakmak, Gülnihal (2008), “İlköğretim Okullarındaki Bazı Kurulların Etkililiği Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi.

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.