Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, eğitim kurumlarına valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu yayımlandı (MEB, 2014)

Yönetmelik ve getirdiği uygulamayı, “Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli” başlıklı yazımızla değerlendirerek, Yönetmeliğin içeriğine girmeden, mantığının, “Eğitim Yönetimi” bilimine ters olduğunu ifade etmiştik. Bu nedenle yönetmeliğin getirdiği uygulamaların detayına girmeyi doğru bulmuyoruz. Ancak, Bakanlığın 17 Haziran 2014 tarihinde yayımladığı 2014 yılı yönetici görevlendirme takvimi adeta saç-baş yolduracak cinsten. Takvimi olduğu gibi aşağıya alıyorum;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN 2014 YILI GÖREVLENDİRİLME TAKVİMİ

En kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanının belirlenmesi ve buna ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi 18-30 Haziran
– EK-1 Form üzerinden yapılacak değerlendirme işlemleri – Değerlendirme komisyonu ile sözlü sınav komisyonlarının kurulması 14 Temmuz-15 Ağustos
– Müdürlük görev süresinin aynı eğitim kurumuna uzatılma duyurusu – Başvuruların alınması – Müdürlük görev süresinin uzatılması 18 -29 Ağustos
– Müdürlük görev süresinin başka eğitim kurumuna uzatılma duyurusu – Başvuruların alınması – Müdürlük görev süresinin uzatılması 01-12 Eylül
– Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme duyurusu – Başvuruların alınması – Değerlendirme işlemlerinin sonuçlandırılması – Değerlendirme sonuçlarının duyurulması – Değerlendirme sonuçlarına itiraz – İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması 15 Eylül-03 Ekim
– Sözlü sınav duyurusu – Sözlü sınav 0 8-31 Ekim
Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 03-07 Kasım
Sözlü sınav sonuçlarına itiraz 10-14 Kasım
İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması 17-21 Kasım
Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme 24 Kasım-05 Aralık
Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme 08-19 Aralık

 

Öncelikle yönetici görevlendirme sürecinin 6 ay gibi uzun bir sürece yayılmasının mantığını anlayabilmiş değiliz. 1 Eylül 2014 tarihine kadar rahatlıkla sonuçlandırılabilecek bir sürecin 6 aya çıkarılması ister istemez insanın aklına çeşitli soruları getiriyor. İşte bazı sorular:

Görevlendirme sürecinin uzun tutulması;
-Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi adım atılmaması, görevlendirilmeyen küskünlerden korkulduğu için mi?
-Tasfiye edilmesi planlanan “Paralel Yapı” mensupları henüz tam olarak belirlenemediği için mi?
-Görev süresinin uzatılmasını isteyen ya da ilk defa görevlendirilmek istenen eğitimcilerin, Eğitim Bir Sen’e üye olmaları beklendiği için mi?
-Hangi okulun, hangi yönetici arasında pay edileceği bilinemediği için mi?
-Eğitim Bir Sen’li yönetici adaylarının sayısının fazlalığından mı yoksa? (Bir ilimizde 6 bin Eğitim Bir Sen üyesinin 3 bininin yöneticilik için başvurduğu ifade ediliyor)
-Yönetici adaylarının, AKP içi dengelere göre belirlenmesinin zorluğundan dolayı mı?

Bu soruları uzatmak mümkün.

Bu sorulara cevap ararken bir yandan da haziran ayından itibaren okullarımızda yapılacak işleri gözümüzün önüne getirelim;

Öğrenci kayıt şartları, kayıtta istenecek belge ve evrakın listesi okulda kolayca görülecek bir yerde ilan edilir. Mezun olan veya belge alarak ayrılan öğrencilerin e-okuldan boşalan numaralarının listesi alınır. Kayıt komisyonu kurulur. Kayıt için gerekli olan öğrenci dosyası, kayıt zarfı temin edilir. Kayıt için gelen öğrenciler e-okuldaki aday kayıt bölümüne geliş sıralarına göre yazılır.

Notların verilmesinden sonra tüm sınıflardaki başarısız dersleri olan öğrencilerin durumlarını görüşmek üzere sene sonu Ş.Ö.K. toplantıları yapılır. Kurul sonuçları değerlendirme tutanağına yazılarak e-okuldaki karne ve sınıf geçme defterlerine işlenir.

Öğretmenlerden, ders konularını bitirip bitiremediklerine dair ‘ders kesimi raporu’ alınır. Kulüp çalışma rapor ve dosyaları, sınıf-şube rehber öğretmenliği çalışma rapor ve dosyaları, yazılı yoklama kâğıtları, notla değerlendirilen proje ve diğer çalışmalar dair değerlendirme ölçekleri imza karşılığı alınarak idarece saklanır.

OGYE Okul Gelişim Raporunu hazırlar. Bir örneği Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. OGYE zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler, okulun yılsonu raporunu hazırlar.

TEOG sonuçlarına göre öğrencilere tercih işlemlerinde kılavuzluk yapılır.

Bahçe, derslik, laboratuvar, işlik, atölye ve kütüphane eğitime hazırlanır. Bayrak direği uygun hale getirilir. Okulun ısınma, aydınlanma, su ve kanalizasyon ihtiyaçları giderilir. Yatılı okullarda pansiyon hizmete hazır hale getirilir. Sınıflar belirlenerek, sınıf kapılarına levhaları asılır.

Eski veya yeni olmasına bakılmaksızın, okulda keşfe dayanmayan boya, badana, tamirat vs. işleri yapılır, keşfe dayalı onarımların okul açılmadan bitirilmesi sağlanır. Başarı ve üstün başarı gösteren öğrencilerin resimlerinden oluşan bir pano hazırlanarak, teşvik ve örnek olması için koridora asılır. Öğrenci istatistikleri hazırlanıp, gönderilir. Sınıf geçme defterleri e-okuldan kontrol edilerek, varsa eksikleri giderilir ve yazdırılıp çıkarılarak onaylanır, mümkünse ciltlenerek muhafaza edilir. Okulun gelecek yıla yönelik öğretmen, personel, yakacak, donanım ihtiyaçları belirlenerek, sıkışıklığa düşmemek için yaz aylarında giderilmeye çalışılır.

Okuldaki maaş, ekders, derece-kademe ilerlemesi vb. özlük işleri, rutin yazışmalar devam eder.

Bu işleri uzatmak da mümkün.

Bu kadar rutin işin olduğu, okul dönüşümlerinin henüz tamamlanmadığı, norm kadro belirlemelerinin kaosa dönüştüğü, 130 bini aşkın öğretmen açığının devam ettiği, 300 bini aşkın “öğretmenin” atama beklediği, il dışı yer değiştirme işlerinin devam ettiği ve en önemlisi eğitim-öğretim yılını heyecanla bekleyen öğrenci-öğretmen ve velilerin olduğu bir eğitim sisteminde, yaz aylarını “bekleyerek geçirmek” akıl dışıdır. MEB’in yönetici görevlendirme takvimini yaz aylarını kazasız-belasız atlatmak için hazırlanmış bir takvim olarak değerlendiriyoruz.

Bu takvimle 2014-2015 öğretim yılı heba edilmiştir. Çünkü eski müdürlerin, müdürlük görev süresinin aynı eğitim kurumuna uzatılması 29 Ağustos 2014, başka eğitim kurumuna uzatılması 12 Eylül 2014, müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme 5 Aralık 2014, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme ise 19 Aralık 2014 tarihlerine kadar yapılacaktır.

Şu anda görev yapmakta olan okul yöneticilerinin yeniden görevlendirilip, görevlendirilmeyeceklerinin belirsizliği, yeni atanacak olan okul yöneticilerinin en erken 29 Ağustos ve daha sonraki tarihlerde göreve başlayacak olmaları, bu yaz döneminin belirsizliklerle geçeceğinin en açık göstergesidir. Yeni görevlendirilecek olan okul yöneticileri, yeni okullarındaki okul iklimini, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri tanıyıp, okul için bir vizyon belirleyene kadar 2014-2015 öğretim yılının sonuna gelinecektir. Bu durum, yeni görevlendirme yönetmeliğinin bilimsellikten uzak, keyfilik modeli olması gerçeğinin yanında, uygulamada da gayrıciddi ve içerikten yoksun olduğunun ispatıdır.

Eğitim yönetiminde çağdaş, bilimsel, objektif, demokratik, katılımcı, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun mevzuat düzenlemelerinin, eğitim sistemimizi daha ileriye götüreceği bilincinin, eğitim politikalarına yön veren siyasetçilerin kulağına küpe olması beklentimizi, durmadan ifade etmeye devam edeceğiz.

Kaynaklar
MEB, (2014) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu.
http://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_06/17121642_etmkurumuynetclergrevlendrmekilavuzuustyazi.pdf Erişim Tarihi: 28 Haziran 2014

 

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.