Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılına kadar okuttuğumuz bütün sınıflarda günlük gazeteleri öğretimin önemli bir unsuru olarak kullanır; yöntem olarak da her öğrencinin sırayla bir tane günlük gazete getirmesi ve bizim de günlük yerel gazeteden birkaç tane getirerek hazırlık-planlama aşamasında bu gazetelerin incelenmesi ve serbest etkinlik derslerinde gazetelerin okunması şeklinde bir uygulama yapardık.

Eğitimde günlük gazete kullanımı özelliklede Fen ve teknoloji dersi konularının günlük yaşam ile yakından ilişkili olması bu konunun önemini arttırıyor. Gazetelerin ders konularını doğrudan günlük hayat ile ilişkilendirmeye uygun araçlar olduğu söylenebilir. Bu nedenle gazeteler yüksek motivasyon gücüne sahiptir. Sınıfta gazetenin kullanılmasının motivasyonu ve derse katılımı yüksek tuttuğu, sınıf içi tartışma altyapısını hazırladığı vurgulanmaktadır. Olson (1984, Akt; Kırıkkaya vd.)’a göre, derste gazete kullanımı ile öğrencinin bilgisi artmakta ve öğrenciler öğrenmeye karşı olumlu tutum göstermektedir. Bunun yanı sıra oldukça ucuz bir kaynak olması ve bu kaynağın her yerde hali hazırda bulunması gazeteyi kullanışlı bir materyal haline getirmektedir.

MEB eğitimde gazetelerden yararlanılması konusunda 2008 yılında yayınladığı ek yönergede eğitimde gazetelerden faydalanılması konusunda ilköğretimde yer alan bazı dersler için uygun olabilecek kazanımları bildirmiş ve gazete ile hazırlanacak etkinliklerin geliştirilebileceği konusuna özellikle değinmiştir (MEB,2008). Ancak, fen eğitiminde gazete kullanımının nasıl olacağı ve nasıl fayda sağlayacağı konusunda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Oysa gazetelerin ders konularını doğrudan günlük hayat ile ilişkilendirilmeye uygun araçlar olduğu söylenebilir. Bu nedenle gazeteler yüksek motivasyon gücü olan araçlardır. Konuların gerçek hayata benzerliklerinin öğrencilerin konulara olan ilgisini arttırdığı ve bunun sonucunda öğrenmenin daha etkili gerçekleştiğini belirten birçok araştırma bulunmaktadır. İlköğretim fen ve teknoloji derslerinde öğrencilerin akademik başarılarını, tutumlarını ve üst düzey düşünme becerilerini artırmada gazetelerden faydalanılabilir.

MEB, Gazete kupürlerinin derslerde bir eğitim materyali olarak kullanılması ile öğrencilerin;

• Okul içi ve okul dışı yaşam; geçmiş ve gelecek arasında bağ kurabileceklerini,
• Derste edindiği bilgiyi, güncel bilgi ile harmanlarken; okuma, konuşma, yazma, anlama,
dinleme, iletişim, kendini ifade etme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini
geliştireceklerini,
• Elde ettiği bilgileri farklı kaynaklarla karşılaştırırken, eleştirel bir bakış açısı edinerek;
medya okuryazarlığı konusunda bilinç kazanabilir. “Gerçek” ve “kurgu” arasındaki farkı
ayırt edebilir. Bu açıdan benzer amaçları olan ve İlköğretimde seçmeli ders olarak
okutulan Medya Okuryazarlığı dersinde edinilen bilgiler pekiştirebilir; beceriler
geliştirebileceklerini,
• Gazetelerdeki güncel konuları yaşadığı yerden, Türkiye’den ve dünyadan örneklerle
incelerken, kendisinin de toplumun bir parçası olduğunun farkına varabileceklerini,
• Ders işlenişinde kullanılacak gazete kupürleri ile toplumsal olaylara karşı duyarlı,
sorumlu; içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı tanıyan birey olma şansını kazanabileceklerini belirlemiştir.

Gazeteler, öğrencilerle ebeveynleri ve diğer aile bireyleri arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlar. Öğrenciler sık sık ebeveynlerinin haber okuma davranışlarının benzerini veya daha iyisini yapmaya istekli olurlar ve haberler hakkında konuşmak ebeveynler için çocuklarını, büyüklerin sohbetlerine katmanın bir yoludur. Örneğin; çevre atıklarının denize ve akarsulara akıtılmasına ilişkin haber içeren gazete kupürünü keserek çocuğunun bu konudaki fikirlerine ilişkin sorular sorabilir. Bu konuyu Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler derslerinde öğrendikleri ile pekiştirmesine yardımcı olur. Ayrıca, veliler öğrencilerle birlikte ilgili haber kupürlerini bir hafta boyunca toplayabilirler. Bu açıdan aile bireyleri gazetenin derslerde kullanımı konusunda öğrenciye model olabilir ve öğrenmeye rehberlik edebilir. Gazetenin derslerde kullanımı ile öğretmen-veli-öğrenci işbirliği eğitimsel açıdan da gerçekleşebilir (MEB, 2008).

Sınıfta gazete kullanımı konusunda, velilerin ekonomik durumu, gazete okuma alışkanlığı, ikili eğitim uygulamasının gazete temininde yarattığı zorluklar, velilerin ve okul idaresinin bu konuya yeterli önemi vermemesi gibi nedenler bu uygulamanın önündeki engeller gibi görünmektedir. Ancak her şeye rağmen sınıfta gazete uygulamasının sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Kaynaklar
Kırıkkaya, E. Bozkurt, E ve İşeri, Ş (2010) Fen Eğitiminde Gazete: Neden? Nasıl? 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı / Burdur

MEB, (2008), “İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA” TTB-Ankara

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.