Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi

Türkiye, OECD ülkeleri arasında derslik başına düşen öğrenci sayısının yüksekliği açısından en ön sıralarda yer almaktadır. Son yıllardaki derslik yapımındaki artışa rağmen bu durum çok yavaş değişmektedir.

Derslik başına düşen öğrenci sayısının yüksekliğinin yanısıra, eğitim ortamlarının dizaynı, düzenlenmesi, kullanılan teknoloji ve ders araç-gereçlerinin zenginliği de öğrenci başarısı ve davranışlarını etkilemektedir.

Sistemin belirlediği amaçların gerçekleşmesi, sınıf ortamının amaca en uygun biçimde örgütlenmesi ile gerçekleşebilir. Sonuçta, öğrenci okulda bulunduğu sürenin büyük bir bölümünü öğretmeni ile birlikte sınıfta geçirmektedir. Bu süreçte, öğretmen, öğrenci ve sınıfın fiziki koşulları eğitim-öğretimin başarılı olabilmesi için en önemli etkenlerdir. Öğretmenin kendisine verilen süre içerisinde belirlenen amaçlara ulaşabilmesi için kendi yeterlikleri ile beraber, sınıf ortamının eğitim-öğretim etkinliklerine uygun düzenlenmesi de gerekmektedir (Asan, 2011).

Öğretmen-öğrenci yaşamının büyük bir bölümünün geçtiği fiziksel mekan, içerisinde bir takım özellikleri barındırmalıdır. Bunların; işlevsel olması, öğrencide duygu yoğunluğu ortaya çıkarması, farklı amaçlara hizmet edebilecek esnekliğe sahip olması ve estetik bir değere sahip olması gerekir. Çünkü fiziki çevre, öğrenci üzerinde psikolojik etkilerde bulunmaktadır. Bu çevre, öğrenmeyi ya cesaretlendirecek ve artıracak ya da önleyecek veya cesaret kıracaktır( Odacı, Uludağ 2002). Öğrenme-öğretme ortamının fiziksel değişkenleri olarak; öğrenci sayısı, ısı, renk, gürültü, temizlik, görünüm ve yerleşim düzeni sayılabilir.

Öğrenci Başarısını Etkileyebilecek Unsurlar:
1. Sınıfta etkili zaman yönetimi
2. Eğitim teknolojisi kullanma
3. Eğitim teknolojisinden faydalanma
4. Motivasyon
5. Görsel materyal kullanımı
6. İstenmeyen davranışların ortadan kaldırılması
7. Konsantrasyon
8. Ders tekrarı
9. Bireysel farklılıklara dikkate alma
10. Öğrenci merkezli eğitim, olarak sıralanabilir.

Asan (2011) tarafından yapılan araştırma sonucunda;

Mükemmel Sınıfların, teknolojik donanımları ve fiziksel şartları sayesinde öğrenci merkezli eğitim modelinin uygulanmasına yönelik olarak öğretmenlere kolaylık sağladığı ancak bazı öğretmenlerin bu sınıflardaki teknolojiyi kullanma konusunda yeterli olmadığı anlaşılmıştır.

Öğrenci sayılarının uygun hale getirilmeden fiziksel şartlarda iyileştirilme yapılmasının öğrenci merkezli eğitim modeli uygulama konusunda fayda sağlamadığı ve öğrencilerdeki stresi fazla azaltmadığı ortaya çıkmıştır.

Mükemmel Sınıfların, birden çok öğretim modeli uygulanmasına fırsat verdiği, farklı zeka seviyelerindeki ve farklızeka türlerindeki öğrencilere ulaşma konusunda kolaylıklar sağladığı anlaşılmıştır.

Mükemmel Sınıfların, öğrencilerin sosyal yanlarının gelişmesine katkıda bulunduğu, öğrencilerin kendilerini klasik sınıflara oranla daha iyi ifade edebildiği ortaya çıkmıştır.

Mükemmel Sınıfların, farklı öğretim yöntemleri kullanılmasını sağladığı, öğrenme becerilerini olumlu yönde etkilediği ve öğrenmeyi daha kolay ve kalıcı hale getirdiği ortaya çıkmıştır.

Mükemmel Sınıfların, klasik sınıflardaki zaman kayıplarını ortadan kaldırdığı ancak sınıflardaki teknolojiye yabancı olan öğretmenlerin zaman kayıplarının arttığı ortaya çıkmıştır.

Mükemmel Sınıflardaki teknolojik aletlerin öğrenciler açısından dikkat çekici olduğu, farklı araç- gereçlerin öğrencilerin dikkat sürelerini uzattığı, konsantre kayıplarının azaldığı ortaya çıkmıştır.

Mükemmel Sınıfların, daha fazla ders tekrarı ve araştırma yapma imkanı sağladığı, proje-performans ödevlerinin sınıflarda rahatlıkla yapılabildiği ortaya çıkmıştır.

Mükemmel Sınıflardaki ve bilgi teknoloji sınıflarındaki bilgisayarların kitap, ansiklopedi ve kütüphane kullanımını ortadan kaldırdığı ortaya çıkmıştır.

Mükemmel Sınıfların, her ders için öğrencilere yeterince görsel öğrenme materyali sağladığı anlaşılmıştır.

Mükemmel Sınıfların, öğrencileri rahatlattığı, bu sınıflarda stres oluşturacak bir unsurun bulunmadığı, bu sınıflarda eğlenceli zaman geçirildiği anlaşılmıştır.

Mükemmel Sınıfların, öğrencilerin temizlik alışkanlıklarını olumlu yönde etkilediği, öğretmen ve öğrencilerin klasik sınıflara oranla temizlik konusunda daha hassas davrandığı anlaşılmıştır.

Mükemmel Sınıflarda herkesin kendine ait bir dolabı olmasının sınıf düzenine olumlu katkı yaptığı anlaşılmıştır.

Bu projeyle birlikte öğrencilerde temizlik, düzen, sınıfını sahiplenme davranışlarının olumlu yönde değişmeye başladığı ancak bu davranışların standartlaşmasının zamana bağlı olduğu görüşü ortaya çıkmıştır.
Mükemmel Sınıfların, istenmeyen öğrenci davranışlarını önemli oranda azalttığı anlaşılmıştır.

Bu sonuçlar, fiziksel mekanın, öğrenci başarısını arttırdığını ve davranışlarını olumlu yönde değiştirdiğini göstermektedir.

Asan (2011) bu konuda şunları önermiştir;
-Öğretmenlerin, hizmet içi eğitimle desteklenmeleri gerekmektedir.
-Öğrenci sayılarının bu sınıflardan daha fazla verim alabilecek düzeye getirilmesi gerekir.
-Sınıflarda öğrencilerin dokunabilecekleri üç boyutlu ders araç-gereçlerinin de bulundurulması gerekir.
-Öğretmenlerin çoklu zeka uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi gereklidir.
-Sınıflardaki teknolojinin amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi amacıyla gerekli denetimlerin yapılması ve öğrencilerin teknolojinin amaç dışı kullanılmasının sakıncaları konusunda bilgilendirilmesi gerekir.
-Öğrencilerin bilgisayar ve internete bağımlı hale gelmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, öğrencilerin araştırma yaparken kütüphane kullanmalarının özendirilmesi gerekir.
Kaynaklar
Asan, C.(2011). Fiziksel Mekânın Öğrenci Başarısına ve Öğrenci Davranışlarına Etkisi. 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı / Burdur

Odacı, H, Uludağ, Z. (2002) Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Fiziksel Mekan www.bilbulpaylas.com/etkinegitim-ogretimde-fiziksel-mekan/ Erişim Tarihi 21.12.2014

 

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.