İKS Üzerine Bir İnceleme

İlköğretim Kurumları Standartları ne anlama gelmektedir? İKS’de amaç “kaliteyi” arttırmak mıdır, İKS hangi standartları esas almaktadır?

MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 110 sayfalık İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) Eğitim Dokümanı’nda İKS oluşturulma çalışmalarının Kasım 2007-Aralık 2009 tarihleri arasında gerçekleştirildiği belirtilerek, bu çalışmanın tek başına yürütülen bir çalışma olmayıp, bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçmiş yıllarda gerçekleştirilen birçok çalışmanın sonuçlarını da kapsayacak ve bunları bütünleştirecek biçimde yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda yararlanılan başlıca çalışmalar şu şekilde sıralanmıştır;

• Müfredat Laboratuar Okulları ve Planlı Okul Gelişimi çalışmaları,
• Öğrenci Merkezli Eğitim çalışmaları,
• Öğretmen Yeterlikleri, Okul Temelli Mesleki Gelişim ve Okulda Performans Yönetimi çalışmaları,
• Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Kalite Ödülü çalışmaları
• Çocuk Dostu Okul çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi’ne bağlı olarak, MEB’in 5 Kasım 2009 tarihli 2009/83 sayılı genelgesine uygun olarak, İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) uygulamasının pilot uygulamasını geçtiğimiz yıl içinde tamamlayarak, tüm ilköğretim okullarında İKS uygulamaları başlatılmıştır.

MEB tarafından İKS, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin toplanmasına ve gerekli planlamaların yapılmasına kaynak oluşturacak bir iç denetim ve öz değerlendirme sistemi” olarak tanımlanmaktadır. İlköğretim Kurumları Standartları kitabının önsözünde yazılan ifadeler, ülkemizde eğitim sistemiyle ilgili işaretlerini vermektedir.

MEB, okullarımızda verilen eğitimi değerlendirebilmek için ‘eğitim yönetimi’, ‘öğrenme ve öğretim’ ve ‘destek hizmetler’ olmak üzere üç alanda 12 standart sunmaktadır.

Amacın ilköğretim okulu, yatılı bölge okulu, vb. temel eğitim düzeyinde eğitim veren her okulun kendi kalite raporunu hazırlayabilmesini sağlamak olarak ifade edilmiştir.

MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü İKS’yi, okulları belirlenen alanlardaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, olması gereken durum ile farkın ortaya konulması ve devamında okulların taşıması gereken özelliklerine ulaştırılması amacıyla gerek duyulan geliştirici faaliyetlere kaynak oluşturabilmesi amacıyla yapılan bir çalışma olarak tanımlamaktadır.

İKS eleştirel bir gözle değerlendirildiğinde “… kaynak oluşturabilmesi amacıyla …” ifadesindeki amacın her okulun kendi kaynağını yaratması anlaşılmaktadır.

“İKS, TKY ANLAYIŞINA DAYANMAKTADIR”

Standart kavramı; “belirli bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli ve yeterli nicelik ve nitelik düzeyi” olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram doğrudan doğruya TKY anlayışına dayanmaktadır.
Eğitim sürecinde “kalite ve standartlaşma” ile, öğrencinin eğitim sonrasında karşılaşacağı ekonomik pazarın öngördüğü meslekî yeterliliklere sahip, yüksek performanslı işgücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Toplam kalite yönetimi son yıllarda kamu yönetimi ve kamu hizmetleri alanında yaygın olarak uygulanmaktadır. Bilindiği gibi TKY, “kalite” ve “müşteri” kavramını ön plana çıkartarak kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini amaçlamaktadır.

TKY, kamu hizmeti kurumlarının, hastanelerin, okulların vs. ticari işletmelere benzer şekilde işletilmesine, bu kuruluşların özel işletmelerde olduğu gibi benzer “standartlar” oluşturma, “kalite”, “verimlilik” ve “performans kriterleri” ile değerlendirmesine yol açmaktadır.

Türkiye’de son yıllarda özellikle temel fikir haline gelen, eğitim kurumlarının “devletin sırtına yük olmayan”, “kendi kendine yetebilen” kurumlar haline getirilmesine yönelik girişimlerde bulunulmaktadır. TKY tamamen bu düşüncelerle hayata geçirilmiş ve uygulanmıştır.

“ÖĞRENCİ ODAKLI EĞİTİM”

İKS, özellikle dile getirilen “öğrenci odaklı eğitim” söylemi adı altında,

* öğrenciyi ve velisini memnun edilmesi gereken birer müşteri,
* okulu üretim yapan bir fabrika,
* öğretmeni tedarikçi,
* okul yöneticilerini de kaynak yaratmakla sorumlu bir tahsildar olarak görmektedir.

İKS, 2000’li yılların başında uygulamaya konulan TKY’de olduğu gibi “Katılımcılık, kendini ifade hakkı, kararların birlikte alınması ve uygulanması, sorunların birlikte tespit edilmesi ve çözülmesi” gibi karşı çıkılamayacak sloganlarla, açıkça eğitimde yapılmak istenen özelleştirmenin üstünü örtmeye yönelik girişim olarak değerlendirilebilir.

İKS ve benzeri uygulamalarla, özel sektörde “ne emredilirse yapmak zorunda olan personel” haline getirilmek istenen eğitim çalışanları, zamanla okullardaki kalite geliştirme ekipleri içinde rekabet eden, birbiriyle yarışan, iş barışını hiçe sayan, güvencesiz insanlara dönüştürülmek istenmektedir.

“EĞİTİMDE ESAS OLAN KALİTE DEĞİL NİTELİKTİR”

Eğitimden bahsederken, piyasanın tanımı olan ve satıcı-müşteri ilişkisi çerçevesinde tanımlanan “kalite”den değil, “nitelikli eğitimden” bahsederiz.

devamı için tıklayınız >>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.