Mazeret İzni Komedisi

Uzun süredir yap-boz tahtasına dönen Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı, MEB İzin Yönergesinde yapılan son değişikliklerle, iyice komik duruma gelmeye başladı. İdareciler ve öğretmenler artık mevzuat değişikliği hızını takip edemez hale geldiler.

MEB İzin Yönergesinde yapılan değişiklikler henüz uygulama olanağı bulamadan ve tam olarak anlaşılamadan, yeni bir değişiklikle ortadan kaldırılıp, eski haline döndürüldü. Bunun en güzel örneğini öğretmenlere verilen mazeret izinlerini, bu izinleri vermeye yetkili amirlerde yapılan değişikliklerde görebiliriz.

Önce, eski MEB İzin Yönergesi 16 Ocak 2013’te; gerek Şubat 2011 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun izinlerle ilgili 104, 105 ve 108.maddelerindeki değişiklikler; gerekse uygulamadan alınan geri bildirimlerin dikkate alınması nedeniyle, yürürlükten kaldırılarak, hazırlanan yeni “Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi” yürürlüğe konuldu.

Eski yönergeye göre taşra teşkilatında, mazeret izinleri okullarda görev yapan idareci ve öğretmenler dahil olmak üzere, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan personellere; ilgisine göre şube müdürü, ilçe ve il milli eğitim müdürleri tarafından verilirdi.

Bu durum uygulamada, çeşitli sorunlara yol açıyordu. Şöyle ki; acil bir işini yapmak ya da bir saat sürecek bir toplantıya katılmak isteyen bir öğretmen, bu bir saatlik izni almak için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde saatlerce beklemek zorunda kalıyordu. Kendisini hiç tanımayan, mazeretinin gerçekliği konusunda en ufak bir fikri olmayan şube müdürlerinden mazeret izni almaya çalışıyordu. Hem zaman kaybı, hem de bir saatlik izin için üç saat bekleme gibi komik durumlar ortaya çıkıyordu. Bu sıkıntılı durumları düzeltmek ve zaman kaybını önlemek için MEB İzin Yönergesinde değişikliğe gidildi.

Yenilenen MEB İzin Yönergesinin, “İzin vermeye yetkili amirler” başlıklı 6.maddesinin, b fıkrasında;
“b) Taşra teşkilâtında:

1) İl millî eğitim müdürlerine vali, ilçe millî eğitim müdürlerine kaymakamlar,
2) İl millî eğitim müdür yardımcıları ve il eğitim denetmenlerine il millî eğitim müdürleri,
3) Şube müdürleri, tesis müdürleri ve okul müdürlerine bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürleri,
4) Diğer memurlardan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlara şube müdürleri, eğitim kurumlarında görev yapanlara eğitim kurumu müdürleri, tarafından verilir.” hükmü getirilerek özellikle okul ve kurumlarda, öğretmenlere ve memurlara mazeret izinlerini, eğitim kurumu müdürlerinin vereceği hüküm altına alındı.

İzin Yönergesi Yine Değişti

Bu olumlu uygulama henüz yeterince anlaşılamadan, 5 Nisan 2013 tarihinde, MEB İzin Yönergesinin bazı maddelerinde yeniden değişiklik yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin 10.maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“(3) Birinci fıkraya göre verilecek mazeret izinleri memurun isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler, ikinci fıkraya göre verilecek mazeret izinleri ise memurun isteği üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (C) fıkrasında belirtilen amirler tarafından verilir.”

Bu değişiklikle, 6.maddenin 1.fıkrasına göre, “Verilmesi zorunlu olan mazeret izinlerini” 6.maddede belirtilen amirler; 2.fıkrasına göre yani “Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinlerini” de, 657 sayılı DMK’nın 104.maddesinin C fıkrasındaki hükme göre; birim amirinin muvafakati ile merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi vermeye başlayacak.

3 ay içinde yapılan bu değişiklileri öğretmenler açısından değerlendirecek olursak; eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere, amirin takdirine bağlı olarak, daha önce ilçe milli eğitim müdürünün uygun görüşü ile mülki amirler tarafından verilen mazeret izinleri, 16 Ocak 2013 tarihinde yapılan değişiklikle okul-kurum müdürlüklerine verilmiş, verilen bu yetki 5 Nisan 2013 tarihinde, okul-kurum müdürlerinden geri alınarak, eski geri haline getirilmiştir.

Bu yetki alış-verişinin ilginçliği ve komedi dedirtecek yönü ise MEB İzin Yönergesi değişiklikleri gerekçelerinin tıpatıp aynı oluşu.

16 Ocak 2013 tarihli değişiklik onayındaki “uygulamadan alınan geri bildirimlerin dikkate alınması” gerekçesi, 5 Nisan 2013 tarihindeki değişiklik onayında “uygulamada bazı aksaklıkların tespit edilmesi ve illerden alınan geri bildirimler dikkate alınması” şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

3 ay içinde aynı gerekçelerle okul-kurum müdürlerine devredilen mazeret izni verme yetkisinin geri alınması, yetkilerin yerellere devri ve okul-kurum müdürlerine duyulan güven açısından da olumsuz olmuştur.

Öğretmenine ve müdürüne mazeret izni vermeyi zorlaştıran Milli Eğitim Bakanlığının, okul-kurum iklimini ve çalışma barışını ne zaman düşünmeye başlayacağını ve çalışanlarına güvenen bir Bakanlık haline geleceğini doğrusu merakla takip ediyorum.

Abdullah DAMAR – Eğitimci/Yazar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.