Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?

Bir toplumun refah seviyesinin yükselmesini yansıtan ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve uzun dönemde ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için yatırımlar anahtar bir öneme sahiptir. Yatırımların düzeyi, ekonomik büyümeyi etkileyen en önemli faktörlerdendir. Eğitim alanında yapılan yatırımların ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacağı kabul edilmektedir.

Eğitim yatırımlarının, ekonomik büyümeyi etkilemesinin anlaşılmasıyla sözkonusu yatırımlar, ekonomik büyümenin sağlanmasında da bir politika olarak kullanılabilir.

Ülkelerin refah düzeyleriyle ekonomik kalkınma arasında doğrusal bir ilişki vardır.

Geri kalmış ya da az gelişmiş ülkelerin önemli sorunlarından biri de eğitim sorunudur.

Gelişmekte olan ülkelerde eğitim hizmetlerinin yetersizliği, ekonomik kalkınmanın önündeki engellerden bir olarak kabul edilmektedir. Gelişmiş ülkelerin tarihine bakıldığında modern zamanlarda okullaşmanın hızla yaygınlaştığı, okur-yazarlık oranının % 50’lerin üzerinde olduğu görülmektedir. Eğitimin bir ülkenin büyümesinde ve kalkınmasında oldukça önemli rolü vardır. Bir ülkenin kalkınmışlık göstergeleri arasında eğitim düzeyinin özel bir yeri ve önemi vardır. Kalkınmış ülkelere bakıldığında eğitim hizmetleri için daha çok kaynak ayrıldığı, eğitimin süresinin daha uzun ve verilen eğitimin daha nitelikli olduğu gözlenmektedir.

Eğitim sürecinin en önemli unsurunun da, alanında öğrenim görmüş ve kendini yetiştirmiş öğretmenler olduğu hemen hemen bütün eğitim otoritelerince kabul edilen genel bir görüştür.

İyi öğretmenin nitelikleri kuşkusuz değişik biçimlerde de sıralanabilir: Örneğin, Blair ve arkadaşlarına göre iyi öğretmen; mesleksel gelişmesini sağlayıcı davranışlar içinde olan, eğitim sürecini sürekli olarak değerlendiren, öğretmen-öğrenci, öğretmen-yönetici ve öğretmen-toplum ilişkilerini geliştiren, hizmet içi eğitim programlarına katılan öğretmendir.

Takemura da geleceğe yönelik olarak şu niteliklere sahip bir öğretmen modeli sunmaktadır:

1. İyi bir ders tasarımcısı, çocuklara en iyi biçimde neyi, ne zaman, nasıl öğretebileceğini bilen,
2. Çocukların yanlış anlama zaaflarını bilen,
3. Çocukların düşünme modellerini anlayan,
4. Çocukların davranış oluşturma mekanizmalarını tanıyan,
5. Grup öğrenimi tekniklerini bilen,
6. Çocukların ilişki kurma yöntemlerini anlayan ve yönlendirebilen,
7. Teknolojik gelişmeleri yakından izleyip onları eğitim ortamına taşıyan,
8. Kendisini sürekli yenileyen bir ilgi ve isteğe sahip olan öğretmenler yetiştirilmelidir.

Yukarıdaki yazarlar tarafından sıralanan niteliklerin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Öte yandan bu niteliklere sahip, adeta bir “süper öğretmen” bulmak olanaklı değildir. Ancak bu bir ülküdür. Ülküsel olanı bilmek, insanların ona ulaşmak için çaba göstermelerini sağlar (Çınar, 2008).

Öğretmen atamalarının yapılacağı önümüzdeki günlerde, bu nitelikteki 300 bini aşkın öğretmen ve 120 bin civarında norm kadro açığı bulunmaktadır. MEB, her atama döneminde norm kadro açığı kadar öğretmen ataması yapmamakta, atamalar sonucunda boş kalan kadrolara ücretli öğretmen görevlendirmesi yapmaktadır. Ücretli öğretmen görevlendirmelerinin sayısı 2013-2014 yılında 85 bini aşmıştır.

Yukarıda niteliklerini sıraladığımız ve eğitim sürecinin en önemli unsuru olan yetişmiş öğretmenler atama beklerken, MEB’in norm kadro açığı kadar atama yapmayıp, kalan boş kadroları ücretli öğretmen istihdam ederek karşılaması, hem mezun öğretmenlerin mağduriyetine, hem nitelikli eğitim alması gereken öğrencilerin mağduriyetine neden olacağı gibi, eğitim sürecinin, ekonomik kalkınmaya ve toplumsal refahın artmasına olan katkısını da engelleyerek toplumun geleceğine zarar verecektir.

MEB, işte bu nedenlerle norm kadro açığı kadar atama yapmalı, açıkları kapatmalı ve öğretmenleri, öğrencileriyle buluşturmalıdır.

Kaynaklar:

Çınar İ. (2008) İlköğretimin Önemi ve Öğretmen. http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/54-20/349-ilkogretimin-onemi-ogretmen.html Erişim Tarihi: 25.07.2014

 

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.