Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı

Okul öncesi eğitimi; 0-5 yaş grubundaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, onları toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren ve temel eğitim bütünlüğü içinde ilköğretime hazırlayan eğitim sürecidir.

Okul öncesi eğitim çağındaki çağ nüfusunun, tümünün okullaşmasıyla ilgili hedefler hem kalkınma planlarına hem de MEB stratejik planlarına dâhil edilmiştir. Örneğin; 2009-2014 MEB Stratejik Planında, Okul öncesi eğitimle ilgili stratejik hedeflerin ilki, okul öncesi eğitimde % 33 olan net okullaşma oranını dezavantajlı çocukları gözeterek plan dönemi sonuna kadar % 70’in üstüne çıkarmaktır (MEB, 2014a).

MEB 2013 Faaliyet Raporuna göre, 2012-2013 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim çağı 5 yaş grubunda ayarlanmış net okullaşma oranı % 64,47 olmuştur (MEB, 2014b)

Uzmanlara göre; okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun varolan yeteneklerini görünür kılmaktır. Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir.

Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem kazanmaktadır. 

Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Erken çocukluk dönemindeki gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne babanın yalnız başına başarabileceği bir konu olmaktan çıkmış durumdadır.

Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımızda o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar.

Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ana kucağındaki yoğun ilgiden sonra, anaokulu ortamı çocuk için dünyaya açılan yepyeni bir penceredir. Olumlu ya da olumsuz anlamda verilen her şey, onları yetişkinlik yıllarında da doğrudan etkilemektedir.

Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluşturan
-Saygı, sevgi,
-Paylaşma, iş bölümü,
-Sorumluluk
-Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortamdır.

Bilindiği gibi, 3 ile 6 yaş arası çocukta pek çok gelişimsel değişmenin yaşandığı yıllardır. Normal gelişim gösteren bir çocuk, 6 yaş civarında pek çok motor becerileri kazanmış, çeşitli fiziksel becerilerini kullanmaya başlamıştır. Bilişsel gelişim açısından ise, fiziksel ve sosyal çevresi ile ilgili yoğun bir bilgi birikimi oluşturmaya ve çevresinde gelişen olayları anlamaya başlamıştır. Buna karşın, okul öncesi yılları çocuğun soyut düşünme yetisinin henüz tam şekillenmediği ve bu nedenle yapılan tüm etkinliklerin somut bir biçimde çocuğun yaparak ve deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirdiği yıllardır. Okul öncesi yılları çocuğun arkadaşları ve öğretmeni ile birebir olarak kuracağı iletişime dayalı konuşma ve dinleme becerilerini geliştirici etkinliklerin ağır bastığı yıllar olmalıdır.

Okul öncesi eğitim;

-Çocukta zekâ gelişiminin %70’lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir.
-Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelişir. 
-Bu dönemdeki sapma ve olumsuzluklar çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkiler.
-Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır. Çocuk kendine güven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başlar.
-Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğrenir. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlar.
-Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 4-6 yaşları arasındadır.
-Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim zorunlu ve gereklidir.

Aile ve eğitimci işbirliği ile gerçekleşen okulöncesi eğitim; çocuğun daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen özerk bir birey olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır

4+4+4 Eğitim Yasası, zorunlu olan 8 yıllık ilköğretimi ilkokul ve ortaokul olarak ikiye ayırırken, isteğe bağlı olan ortaöğretimi zorunlu hale getirmiş ancak okul öncesi eğitime dokunmamıştır. Hatta okul öncesi eğitime gitmesi gereken 60-66 aylık çocukları zorla ilkokula göndermiş fakat sonuç olarak bu yanlışlıktan dönmüştür. Yasa çıkarılırken asıl yapılması gereken ilkokul öncesi 1 yıl zorunlu okul öncesi eğitim iken, bu yapılmamıştır. Yasanın uygulandığı ilk yıl okul öncesi eğitimde okullaşma % 45’ler civarında kalmış, 2012 yılı okul öncesi eğitim açısından kayıp yıl olmuştur.

Yapılması gereken, insan eğitiminde temel belirleyen olan okul öncesi eğitimin ilkokuldan önce 1 yıl zorunlu eğitim kapsamına alınmasıdır. Yasa 1+4+4+4 olarak revize edilmelidir. Bugün için 1 yıl olacak olan zorunlu okul öncesi eğitim, altyapı problemlerinin çözülmesini müteakip 2 yıla çıkarılmalı ve devamında bu atama döneminden başlamak üzere, okul öncesi öğretmeni norm kadro açığı sayısı kadar okul öncesi öğretmeni ataması yapılmalıdır.

Kaynaklar
http://www.cocukgelisimi.gen.tr/okul-oncesi-egitim/okul-oncesi-egitimin-onemi/45-okuloncesiegitiminonemi.html

MEB (2014a) Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 2009-2014. Ankara

MEB (2014b) Milli Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu 2013. Ankara

Abdullah DAMAR / Eğitimci – Yazar

 
 

1 thought on “Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı

  1. Okul öncesi zorunlu eğitim kapsamina alınmalı çok önemli bir eğitim dönemi dir. bunun farkına varılmalı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.