Özür Grubu Atamalarında 30 Ağustos Sorunu

MEB 2011 yılı Haziran ve Temmuz aylarında yaklaşık otuz bin öğretmen ataması yapmıştır. Ve bunların hepsinin 1 Eylül 2011 tarihiyle göreve başlayabileceklerini belirtmiştir.

Dolayısıyla öğretmenlerimiz her ne kadar bir an önce göreve başlamak istemiş olsalar da Eylül ayını beklemek zorunda kalmışlardır. Hatta bu yıl MEB’in belirlediği 1 Eylül tarihi Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatil içerisinde olduğu için hiçbir öğretmen 5 Eylül’den önce göreve başlayamamıştır.

6.5.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve son olarak 08.04.2011 tarih ve 27899 sayılı Resmi Gazete ile değişikliğe uğrayan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde madde 37’de Eş Durumu Özrü aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

MADDE 37 – (1) Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler, ocak ve ağustos aylarında yapılır.

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’de

MADDE 37 –(3) “Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.” ifadesi vardır.
Yeni yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağında da
35 inci madde:

“(3) Sağlık durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yapılacak yer değişiklikleri hariç olmak üzere özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.

“(4) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atananların, 14 üncü madde kapsamında atananların sağlık durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yapılacak yer değişiklikleri hariç olmak üzere özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.”
İfadeleri vardır. Bu durumda bu son taslakta da Eylül ayında göreve başlamak zorunda bırakılan öğretmenler mağdur durumdadır. Hemen her fırsatta öğrencileri öğretmenlerden önde tutan, öğrencilerin bir yıllık eğitim- öğretim yılı içinde öğretmen değişikliği yaşamamasını isteyen Sayın Bakanımız eş durumu özür grubundaki 30 Ağustos mağduru öğretmenlerin durumunu anlayıp gerekli değişiklik için talimat verse ne güzel olacak. Onların da yolunu gözleyen ve her biri bir evlat ve farklı okullarda öğrenciler olan çocukları, eşleri, özleyenleri, özledikleri vardır.

KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK, AİLENİN KORUNMASI

Anayasa’da da Genel Esaslar bölümü 1. maddede “Kanun Önünde Eşitlik” başlığı altında

Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Yine Anayasamızda “Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları” başlığı altında

MADDE 41.– (Değişik: 3.10.2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

İfadesi yer almaktadır.

“30 EYLÜL İTİBARİYLE” OLMALIDIR

Eş durumu tayinlerinde “30 Ağustos itibariyle” ifadesi “30 Eylül itibariyle” ifadesiyle şeklinde değiştirilmeli ve özür gurubu ataması bekleyen bütün öğretmenlerin atamaları eş ve çocuklarından ayrı kaldıkları süre bir yılı aşmadan yaz tatili içinde yapılmalıdır.

Çok mu zordur 30 Ağustos ifadesini 30 Eylül şeklinde değiştirmek.

Hem öğretmenler moral motivasyon olarak yeni eğitim- öğretim yılına iyi başlayacak hem de yaz tatili içinde buralar norm olarak açık görülecek ve yeni göreve başlayacak olan öğretmenler buralara atanabilecek öğrencilerin de yıl içinde öğretmenleri değişmeyecektir. -kamudanhaber

1 thought on “Özür Grubu Atamalarında 30 Ağustos Sorunu

  1. bende kurumlar arası yazışmalardan ve araya bayramın girmesinden dolayı ancak 19 eylülde göreve başladım.bu bizim suçumuz değildir.eş ve çocuğumuzdan 2 yıl ayrı kalmak istemiyoruz..lütfen duyun sesimizi eş durumu tayininde 30 EYLÜL 2012 baz alınmalıdır..SAYGILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.