» Kût’ül-Amâre Kutlamalarını Kim Kaldırdı?  » Asker Üniformalı Gösteriye İnceleme  » Danıştay: İş Bırakma Sendikal Faaliyettir  » Ortaylı: “Müfredatı Hazırlayanlar Düşük”  » Kutlu Doğum Haftası Kaldırıldı mı?  » Kursiyerlere Ek Ders Ücreti Ödenecek mi?  » MEB: “Saatle İlgili Çalışmamız Yok”  » Eğitim Sen’den Pisa 2015 Raporu  » 2017 Nöbet Görevi Ücreti Artıyor  » Eğitim Sen: Diyarbakır’da Tüm Üyelerimiz Göreve Döndü  » Dersler Daha Geç Başlayacak  » 8 Kentte Kar tatili  » TBMM Genel Kurulunda Terör Kınandı  » Artvin’de ve Giresun’da Okullar Tatil  » O İlde Okullar Bir Gün Tatil Edildi  » Türkiye Okuduğunu Anlamıyor!  » 934 Öğretmen Daha Göreve İade Edilecek  » Türkiye PISA 2015’te Sınıfta Kaldı  » Eğitim İş MYK’dan Eğitim Sen’e…  » 2017’de Hangi Günler Tatil?  » MEB: Hababam Sınıfını İzleyin  » Ekmek ve Kirada Alım Gücü Geriledi  » 1500 Engelli Öğretmen Atanacak  » Eğitim İş: “Başkanlık Sistemine Hayır”  » Greve Ceza AİHM’den Döndü  » Üç Yeni Sınav Görevi  » “Tazminatlar Dayanışmaya Aktarılacak”  » Yeni EBA Yayında  » Türk Eğitim Sen: “Başkandan Memur-Sen’e Ayar”  » İlk ve Orta Dereceli Okullar Tatil Edildi 
Eğitim Haberleri

Özür Grubu İçin 3 Yıl Şartı mı Geliyor?

A+  A- Özür Grubu İçin 3 Yıl Şartı mı Geliyor?

ROTASYON KANUNA GİRDİ. İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ DE YER DEĞİŞTİRECEK, YÖNETMELİKLE BELİRLENECEK

MADDE 37 –
(7) İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

OKUL MÜDÜRLERİNE YİNE SÖZLÜ SINAV İHTİMALİ. BELİRLEME YÖNETMELİKLE YAPILACAK

MADDE 37 –
(8) Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

MİLLİ EĞİTİM UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI KADROSU OLUŞTURULDU

MÜFETTİŞLER DENETÇİ YAPILDI

Uzman ve Denetçi istihdamı

MADDE 40 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında; Millî Eğitim Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Millî Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilir.

(2) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

GEÇİCİ MADDE 3 –
(6) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında ilgisine göre Millî Eğitim Başdenetçisi, Denetçisi ve Denetçi Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler Rehberlik ve Denetim Başkanlığında Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı olarak geçmiş sayılır.

ÜST YÖNETİME KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ MAAŞI VERİLECEK, BU DÜZENLEME BAŞBAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARINDA BULUNUYORDU

MADDE 42 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

ÜST YÖNETİM İLE DENETÇİ YAPILAN MÜFETTİŞLERE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VERİLECEK

ÖDEME MİKTARINI BAKANLIK BELİRLEYECEK

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI: 9500* MAAŞ KATSAYISI (0,06446)= 612 TL’DİR. AŞAĞIDA YER ALAN ORANLAR EN ÜST ORANLARDIR, NE KADAR OLACAĞINA BAKANLIK KARAR VERECEK

MADDE 42 –
(2) Birinci fıkrada belirtilen kadrolarda fiilen çalışanlar ile Millî Eğitim Başdenetçileri, Denetçileri ve Denetçi Yardımcılarına, 657 sayılı Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil);

a) 9 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25’ini,

b) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30’unu,

c) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35’ini,

geçmemek üzere Bakanlıkça tespit edilecek usûl ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte peşin olarak damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi olmaksızın fazla çalışma ücreti ödenir. Fazla çalışma ücretinin usûl ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

MEB MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN PERSONELE EK ÖDEME VERİLECEK

YÜZDE 200 ÖDEME; 9500*MAAŞ KATSAYISI*2=1.200 LİRA ANLAMINA GELMEKTEDİR. HANGİ PERSONELE NE KADAR VERİLECEĞİNE BAKAN KARAR VERECEK

EK ÖDEMEYİ ALANLARA 375 SAYILI KHK’YA GÖRE VERİLEN DENGE TAZMİNATI ÖDEMESİ VERİLMEYECEK

MADDE 42 –
(3) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanır. Ek ödemenin oranı ile usûl ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usûlü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele malî haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir. Bu ödemelerde 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlananlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

EK DERS ÜCRETİ SADECE ÖĞRETMENLERE VERİLECEK

BU DÜZENLEME GEREĞİNCE, EK DERS ESASLARI DEĞİŞECEK… ŞEF, ŞUBE MÜDÜRÜ, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, MÜSTEŞAR GİBİ UNVANLARDA YER ALAN PERSONELE VERİLEN EK DERS ÜCRETİ KALDIRILACAK

MADDE 42 –
(4) Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmez

TÜM ÜST DÜZEY PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, DAİRE BAŞKANI, ŞUBE MÜDÜRÜ VE İL MÜDÜRLERİ ŞAHSA BAĞLI HALE GETİRİLDİ

DİĞER ÜST DÜZEY KADRODA BULUNANLAR MÜŞAVİR YAPILDI

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Üyesi, Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (anahizmet ve yardımcı hizmet birimi), Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (anahizmet ve yardımcı hizmet birimi), Daire Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrosunda bulunanlar ilgisine göre ekli (3) sayılı listede şahıslarına bağlı olarak ihdas edilen Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ise aynı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu fıkra ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları ile şahsa bağlı kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

MEB ÇOK SAYIDA MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI VE İL EĞİTİM DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

GEÇİCİ MADDE 5 –

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle Millî Eğitim Uzman Yardımcısı, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, yılı merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan atama sayı sınırlamasına tâbi değildir. -memurlar.net

1 2

Bu haber GÜNCEL kategorisi altında 14 Eylül 2011 tarihinde eklenmiştir. "Özür Grubu İçin 3 Yıl Şartı mı Geliyor?" başlıklı haberimize yapılan yorumları RSS bağlantısı ile takip edebilirsiniz.

 1. AdemTrkmenolu2

  @hakanchelik Ziya öğretmenime sorabilir misiniz? Bu yıl il içi, il dışı ve özür grubu öğretmen atamaları yapılabilecek mi?

 1. ammarsmeaning

  @meczubayan @Mlkshszn @Abdurra89064979 Artık boşuna özür dilemeyin! Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar küfre gird… https://t.co/iUB1xAeyg8

 1. Taraftar_Grubu

  RT @evrimagaci: Ülkemizin ve Dünya'nın tüm sağlık personellerine: Hizmetleriniz için teşekkürler! Bu kadar... Gerçekten, yürekten, aması…

 1. mavihuyumdurr

  Okul watsap grubu, bakıp insanin kendi haline şükredebileceği en ideal ortam. Özür diliyorum ama karıştıracak kadar… https://t.co/7pdvK3CLNn

 1. twitlemeyegeldk

  Polislerin bu ülkenin en stres altında çalışan meslek grubu olduğunu unutmamak lazım. Memurun en baştaki tavrı ne k… https://t.co/qRWIQjcJsO

Yorum yaz


Site içeriğini kaynak göstererek kullanabilirsiniz.
Haberlere yapılan yorumlar yorum sahiplerinin sorumluluğundadır, egitimciyiz.com sorumlu tutulamaz.
Bilgi
6