Şube Müdürlüğü Üzerine

İlki 2000 yılında yapılan, 13 yıl gibi uzun bir süre unutulan MEB şube müdürlüğü yazılı sınavı 29 Aralık 2013 tarihinde, yazılı sınavda kazanan adayların mülakatı da 10-28 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılarak, her iki sınavda başarılı olan adayların ataması 16 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Atamalar yapılmasına rağmen, sözlü sınavla ilgili çeşitli tartışmalar yürütülmeye devam ediyor. Bu konuda CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, MEB’in Şube Müdürlüğü atamalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi sundu. (www.mebpersonel.com)

Soru önergesinde özetle şu şekilde;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’nci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımadığı halde kaç kişi sınava başvurmuş, kaçının başvurusu kabul edilmiş, kaçı sınavı kazanmış, kaçı şube müdürü olarak atanmıştır? Şube Müdürü olarak atanan kişilerin isimleri nedir?

-Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Başvuru Şartlarının 3.maddesindeki yeterlilikleri taşımadığı halde, kaç kişi sınava başvurmuş, kaçının başvurusu kabul edilmiş, kaçı sınavı kazanmış, kaçı şube müdürü olarak atanmıştır? Şube Müdürü olarak atanan kişilerin isimleri nedir?

-Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavına kaç kişi başvuru yapmış, kaçının başvurusu kabul edilmiş, yazılı sınava kaç kişi girmiştir?
Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavına başvuru yaparak yazılı sınava giren kişilerin isimleri, görevleri, mesleki kıdemleri ve kadro dereceleri nedir?

-Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme sözlü sınavını kazanan kişilerin isimleri, üye oldukları sendikalar, yazılı ve sözlü sınavdan aldıkları puanlar (kişi bazında ayrı ayrı) nedir?

-Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme sözlü sınavını kazanarak şube müdürü olarak atanan kişilerin isimleri, nereye atandıkları, üye oldukları sendikalar, yazılı ve sözlü sınavdan aldıkları puanlar (kişi bazında ayrı ayrı) nedir?

-Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı başvuru ve atama kılavuzunda 1709 Şube Müdürlüğünün 1. derece Genel İdare Hizmetleri sınıfı kadrosu olduğu belirtilmesine rağmen bu kadrolara, 657 sayılı kanunun 45 ve 76. Maddelerine aykırı atamaların yapıldığı bilgisi doğru mudur? Usulsüz atanan kişilerin isimleri nedir, nerelerde göreve başlamışlardır?

Bu sorular, MEB tarafından yanıtlandığında kamuoyunda tartışılan kimi şaibelerin önüne geçilecektir, diye düşünüyoruz.

Kamuoyunda ve atanamayan şube müdürü adayları arasında en çok tartışılan konulardan biri de 2.atama yapılıp, yapılmayacağı konusu. Atama konusu ilgili yönetmeliğin “Atamaya İlişkin Hükümler” başlıklı bölümünde, 26 maddede düzenlenmiş. Bu maddenin 1.bendinde;

“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav, diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik hâlinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.” hükümleri düzenlenmiştir.

Bu hükümlere göre şube müdürlüğü atamaları konusunda, yılın hangi döneminde atama yapılacağı belirsizdir. Atamalar tamamen Bakanlığın tasarrufuna bırakılmıştır. Bu nedenle boş kalan kadrolara atama yapılıp, yapılmayacağı belli değildir. Temennimiz, boş kalan kadrolara bir an önce yeni atamaların yapılması ve yeni şube müdürü adaylarının heyecanlarının söndürülmemesidir.

Konunun bir başka yönü de, “Şube Müdürlüğü” kavramının görev tanımının, yer değiştirme ve daha üst görevlere yükselme koşullarının, atanan adaylar da dâhil, yeterince bilinmemesi. Bu konu MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 26-27-28 ve 29.maddelerinde düzenlenmiş. Bu maddelere göre, 4. Ve 5.hizmet bölgelerinde 2’şer yıl, 2. ve 3. hizmet bölgelerinde 4’er yıl, 1.hizmet bölgesinde ise 6 yıl çalışmak gerekiyor. Bu süreler çalışıldıktan sonra yer değiştirme ve görevde yükselme talebinde bulunulabiliyor.

Şube müdürlüğü konusunda önemli bir konu da görev tanımı.

Şube müdürlerinin görev ve sorumlulukları ile yapacakları işler, yürürlükten kaldırılan “İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği” ile düzenlenmişti. Şu anda, böyle bir görev tanımını düzenleyen hükmün olmadığı görülüyor. Bu konuda en fazla yeni atanan şube müdürleri zorluk çekecektir. Çünkü yapılacak işler el yordamıyla, üst görevlilerin talimatına göre yapılmaya çalışılacaktır.

Bu konuda bir başka sorunlu alan da, görevlendirme yoluyla çalıştırılan şube müdürleridir. Atamalar yapılmasına rağmen halen boş kadroların bulunması ve kimi kadroların boş gösterilmemesi, görevlendirme yoluyla şube müdürü çalıştırılmasına devam edildiğini gösteriyor.

Bir Milli Eğitim Bakanlığı klasiği haline gelen “görevlendirme” uygulamalarına bir an önce son verilerek, atama şartlarını taşıyan şube müdürlerinin atamalarının yapılması gereklidir.

Şube müdürlüğü, teknik bir kadrodur ve adeta MEB’in eğitim politikalarının, projelerinin ve icraatlarının uygulayıcısı, bu uygulamaların takipçisi, son aşamada da işlerin sonuçlandırıcısıdır. Bu anlamda yeni yönetmelikte yer alan yer değiştirme ve görevde yükselme hükümlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. 2000 yılında yapılan sınav sonucu atanan ve 5.hizmet bölgesinde, 4 yıl görev yapan eski bir şube müdürü olarak, yeni atanan şube müdürlerinden, yer değiştirme ve görevde yükselme haklarının takipçisi olmalarını, bu hükümlerin ortadan kaldırılmasına izin vermemelerini diliyorum. Biz bu konuda başarılı olamamış ve özlük haklarımız da dâhil birçok hakkımızı kaybetmiştik. Bu hak kayıpları ile ilgili o dönemde bir karşılaştırma yazısı yazmıştık. (www.memurlar.net)

Şube müdürlüğü görevinin önemine binaen, boş kalan kadrolara 2.atamaların yapılması elzem hale gelmiştir. Umarız Bakanlık adayların ve kamuoyunun bu çağrılarına kulak verir.

Şube müdürlüğüne atanan bütün arkadaşlardan, görevleri sırasında hakkaniyetten ayrılmamalarını isteyerek, görevlerinde başarılar dileriz.

– www.mebpersonel.com/yonetici-atamalari/meb-sube-mudurlugu-atamalari-tbmm-gundeminde-h135974.html

– www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131012-46.htm

– www.memurlar.net/haber/41241/

 

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.