TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri

2000 yılında faaliyete başlayan ve Türkiye’nin de 2003 yılından itibaren katılmaya başladığı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” PISA sonuçlarını, başta MEB ve eğitim örgütleri olmak üzere, eğitimin bütün tarafları kendi açılarından değerlendirirler.

TÜSİAD TÖDER de, PISA-2012 raporunu değerlendiren kurumlardan. Bu kurumlar adına PISA-2012 sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Selçuk R. Şirin ve Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran’ın, bu değerlendirmelerini değerli kılan konu ise raporun değerlendirilmesinin yanında; bu raporun verilerine dayanarak, eğitim sistemimiz hakkında, çözüm önerileri sunması. (S.R. Şirin, S. Vatanartıran-2014)

Yazarlar; PISA verilerinden yola çıkarak Türkiye’deki eğitim sistemini dünyadaki diğer eğitim sistemleriyle karşılaştırmak ve veriler ışığında ülkemiz için yeni eğitim politikaları önermek amacıyla hazırlamışlar. Raporda aşağıdaki sorulara yanıtlar verilmiş;

a-Gençlerimizin beceri seviyesi dünya liginin neresinde ve son 10 yılda hangi alanlarda
ne denli başarı kaydettik?
b.PISA verileriyle zirveye çıkan ülke ve ekonomiler eğitim alanındaki başarılarını
nasıl kaydetti?
c.PISA verilerini kullanarak başarılı bir şekilde eğitim reformu yapan ülkeler hangi
tecrübelerden geçti?
d.Önümüzdeki dönemde gençlerimize dünya ile rekabet edebilecek donanımları
kazandırmak için eğitim sistemimizde hangi reformları niçin ve nasıl yapmalıyız?

İşte rapordan bazı çarpıcı veriler ve çözüm önerileri;
Veri: Okul öncesi eğitime katılım, okul başarısına en kalıcı etkiyi yapan faktördür.
Politika Önerisi: Türkiye’nin eğitim reformu öncelikleri içerisinde en kalıcı sonucu
verecek girişim kaliteli okul öncesi eğitimin tüm ülkede zorunlu olmasıdır. Bu kapsamda
ilk aşamada, ilkokul öncesindeki bir yıl okul öncesi eğitim zorunlu olmalı ve kademeli
olarak daha erken yaşlara yaygınlaştırılmalıdır.

Veri: Türkiye PISA’ya katılan ülkeler içinde okul yönetiminde özerklik bakımından
hem kaynak hem de müfredat belirlemede en son sırada yer almaktadır.
Politika Önerisi: Politika önerisi: Okul yöneticilerinin okul başarı kriterlerini belirleyebildiği, ders kitaplarını seçebildiği, müfredatı çeşitlendirebildiği görece özerk okullar yaratmanın yolları aranmalıdır. Bu reform iki farklı seviyede gerçekleştirilebilir. Ulusal seviyede tüm okul yöneticilerine aşamalı olarak daha fazla yetki ve sorumluluk vermenin önü açılmalıdır. Yerel ölçekte ise sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin yoğun olduğu okul ve bölgelerde daha dar bir çerçevede özerk okulların yaratılmasına olanak sağlanmalıdır.

Veri: Sosyo-ekonomik olarak avantajlı öğrencilerine daha çok öğretmen sunan tek eğitim sistemi Türkiye’dedir.
Politika Önerisi: Sosyoekonomik ve bölgesel başarı farklarını dikkate alarak, dezavantajlı öğrencilerin gittiği okullarda kişi başına düşen öğretmen oran artırılmalıdır.

Veri: PISA’ya katılan ülkeler giderek artan oranda bölgesel farkları ortaya koymak için PISA’ya ek örneklem talebiyle katılmakta ve eğitim sistemlerinin fotoğrafını özellikle bölgesel farkları detaylıca ortaya koyacak şekilde çekmektedirler.
Politika Önerisi: Politika Önerisi: Türkiye önümüzdeki PISA 2015 ölçümüne hem ulusal hem de bölgesel ölçümlemeye olanak verecek şekilde örneklemini büyüterek katılmalıdır.
Veri: 2003 ve 2012 yılları arasında PISA’ya katılan 38 ülke ve ekonomi içinde hem başarı puanını hem de fırsat eşitliğini artıran 3 ülkeden biri Türkiye’dir (diğerleri Meksika ve Almanya).
Politika Önerisi: Politika Önerisi: Türkiye’nin PISA’ya katıldığı 2003 yılından itibaren, sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı koşullarına rağmen başarı sağlamış öğrencilerimizin oranında sağlanan ilerleme, ülkemizde veriye dayalı reform uygulamasına çok iyi bir örnektir. Şimdi bu yaklaşımın devamı olarak, ortaya çıkan bu başarının ardındaki uygulamaların belirlenmesine ve bu uygulamaların hangilerinin daha yaygın ve daha etkin bir şekilde önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi gerektiğine karar verilmesi gerekmektedir.

Veri: PISA’da başarı sıralamasında üst sıralara çıkan ülkeler bunu üst seviyelerde
başarı elde eden öğrencilerin oranlarını artırarak gerçekleştirmişlerdir.
Politika Önerisi: Politika Önerisi: Türkiye son yıllarda PISA’da ortalama puanlarını yalnızca alt seviyelerdeki öğrencilerin ve dezavantajlı gruplardan gelen öğrencilerin temel becerilerini
artırarak gerçekleştirmiştir.

Veri: Matematik, okuma becerileri ve fen alanında PISA testlerinde üstün başarı seviyesini (5 ve 6. düzeyler) yakalayan öğrencilerin oranı bir ülkenin gelişme potansiyelini gösterir. Türkiye’de %6 dolayında olup, bu oran OECD ortalamasının yarısı seviyesindedir.
Politika Önerisi: Politika Önerisi: Türkiye 21. yüzyýlýn bilgi ekonomisinde rekabet etmek için öncelikli olarak üst beceri seviyelerinde performans gösteren gençlerin oranını OECD seviyesine çekmek zorundadır. İleri derecede matematik, fen ve okuma becerileri kazandırmak için temel beceri eğitimine ek olarak eleştirel beceri ve muhakeme yeteneğine öncelik veren yeni bir müfredat sistemine, ulusal sınav sisteminin bu müfredata uygun olarak ve üst seviye becerilerin puanlamasına ek ağırlık verecek şekilde düzenlenmesine dayalı geniş
çaplı bir çözüm paketine ihtiyaç vardır.

Veri: PISA sonuçları, katılımcı pek çok ülke tarafından geniş çaplı sistematik reformları değerlendirmek için objektif bir ölçme aracı olarak kullanılmaktadır.
Politika Önerisi: Politika Önerisi: Türkiye; Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve benzeri kurumlarca desteklenen pek çok sistematik projeyi ulusal seviyede hayata geçirmektedir. Bu projelerin yanı sıra okula başlama yaşından ortaöğretime geçişe kadar kapsamlı değişiklikler içeren ve 2012 yılında hayata geçirilen düzenlemelerin (4+4+4 düzenlemesi) etki analizi PISA verileriyle yapılmalıdır.

Veri: PISA 2012’ye katılan öğrencilerin %93,1’i, Türkiye’de öğretim programlarının
tamamen yenilendiği 2005-2006 eğitim öğretim yılında 3. ve 4. sınıf öğrencileri idi; yani yapılandırmacı öğrenme teorisi ile yenilenen ilköğretim programında eğitim görmüş öğrencilerdir. Bir bakıma PISA 2012 sonuçları, 2005-2006 akademik yılında yenilenen öğretim programlarının da bir karnesidir.
Politika Önerisi: Türkiye’de uygulanmakta olan şekliyle yapılandırmacı öğrenme modelinin aksayan tarafları gözden geçirilmelidir.

Veri: PISA verileri içinde, ülkemizde bilim, teknoloji ve inovasyonun geleceği açısından en endişe verici sonuç, 2006 yılından beri (Fen ve Anadolu liselerinden öğrencilerimizin de bu sınava girmesine rağmen) fen alanında 6. seviyede başarı gösteren öğrencilerimizin oranının %0 olmasıdır.
Politika Önerisi: Politika Önerisi: Türkiye’de özellikle fen ve matematikte ileri seviyede eğitim veren okullarımızın müfredatı gözden geçirilmeli, bu okulların yanı sıra diğer okullarda da bu alanlarda daha ileri seviyede becerilerin nasıl kazandırılacağı konusunda bir strateji belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Veri: Türkiye’de yapılan ulusal sınavlarda uygulanan soru tekniği ile PISA’da uygulanan soru tekniği birbiriyle örtüşmemektedir.
Politika Önerisi: Pek çok katılımcı ülke kendi merkezi sınavlarını PISA soru ve müfredatıyla karşılaştırmış ve ulusal sistemlerini PISA ile uyumlu bir formata dönüştürmüştür. Türkiye de PISA sorularını örnek alarak kendi ulusal sınavlarını gözden geçirmeli ve PISA’ya benzer bir şekilde hem çoktan seçmeli hem de kısa ve uzun açık uçlu soruları sisteme katmalıdır. Ayrıca sınavlar yalnızca öğrenciler için değil öğretmenler ve okul liderleri için de sonuçları olan ölçme değerlendirme araçları haline gelmelidir.

Veri: Özellikle Asya ülkeleri ve Finlandiya’nın başarısının ardında yatan faktörlerden biri, bu sistemlerde öğretmenliğin profesyonelleşmiş (uzmanlığa dayanan) bir meslek olmasıdır.
Politika Önerisi: Gelişmiş ekonomilerde, öğretmenlik eğitimi alan üniversite mezunlarının hepsi doğrudan öğretmen olamadığı gibi, diğer alanlardan mezun olanlara da öğretmenlik kapıları, çeşitli özel şartları ve ek pedogojik eğitimi almak kaydıyla açık tutulmuştur. Öğretmenlik mesleğine girişten sonra ise meslekte kalma kriterleri performans
kurallarına bağlanmıştır.

Rapor şu çarpıcı sonuçla son buluyor; bu raporun başlangıcında da ifade etmiş olduğumuz gibi OECD’nin yaptığı makro analizlerde PISA sonuçları yetişkin becerilerini ölçen PIAAC sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde, PISA beceri alanlarında alt sıralarda yer alan gençlerin hem istihdama katılım hem de gelir ve iş tatmini yüksek bir işe sahip olmak bakımından ciddi bir engelle karşı karşıya olduğu ortaya konmaktadır. PISA’da başarı gösteren gençlerin yalnızca akademik alanda başarılı olmakla kalmayıp aynı zamanda sivil toplum örgütlerine daha aktif olarak katıldıkları, kendilerini birey, özne olarak gördükleri ve toplumsal beraberliğe ve güvene daha fazla inandıkları da bir başka veri olarak ortaya çıkmaktadır.

Raporun ve politika önerilerinin, MEB tarafından dikkate alınması ve uygulamaya konulması, eğitim sistemimizin sorunlarını çözmeye yetmese bile biraz olsun hareket etmesini, nefes almasını sağlayacaktır.

-http://www.tusiad.org.tr/komisyonlar/ekonomik-ve-mali-isler-komisyonu/rapor/pisa-2012-degerlendirmesi–turkiye-icin-veriye-dayali-egitim-reformu-onerileri-politika-dokumani/

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.