Yargı Norm Sürgününe Dur Dedi

Yargı norm fazlası öğretmenin res’en atamasında yürütmeyi, durdurma kararı verdi. Eğitim Sen‘in konuyla ilgili açıklaması ve dava dokümanları haberimizin devamındadır.

Bilindiği gibi; Çorum Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 30.01.2013 tarihinde 85 öğretmenimizi norm fazlası gerekçesi ile yarıyıl tatilinde “res`en atama” adı altında sürgün etmişti.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde kendilerine “resen atama altında yapacağınız sürgün kararının yanlış ve anayasaya aykırı” olduğunu belirtmiştik.

Öğretmenlerimizin, sınıfları ve öğrencileri olduğu halde bir anda okullarından, ailelerinden, yaşam alanlarından sökülüp atılmalarının bir “hukuksuzluk vesikası” olacağını, res`en atama adı altında yapılacak sürgünleri asla kabul etmeyeceğimizi açıklamıştık.

11 Şubat 2013 tarihinde Eğitim Sen olarak “haksız ve hukuksuz uygulamanın” ortadan kaldırılması için Çorum İdare Mahkemesine üyelerimiz adına dava açmış ve “öğretmenlerimiz kurbanlık koyun değil” demiştik.

Yanlış Hesap Yargıdan Döndü

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü taleplerimizi her defasında görmezden gelerek kendi bildiğini uygulama yoluna başvurmuştu. Norm fazlası olarak belirlenen öğretmenlerimizin özür durumları dikkate alınmadan yapılan res`en atamalarına ilişkin açmış olduğumuz davalar sonuçlanmış ve Çorum İdare Mahkemesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hukukun üstünlüğünü tekrar hatırlatmıştır.

Milli Eğitim Müdürlüğüne Hukuk Dersi Verildi!

Mahkeme karar metninde “Anayasanın 20/1. Maddesinde “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.” hükmüne 41. maddesinde; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” Hükmüne, 90. Maddesinin son fıkrasında ise; “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Bunun yanında Türkiye tarafından 18.05.1954 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi imzalanmış, bu tarihten itibaren adı geçen sözleşme iç hukukumuzun bir parçası halini almıştır.

Anılan Sözleşmenin 8. maddesinde de;

1- Herkes özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

2- Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu ehliyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 72. Maddesinde ” Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşinde isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76`ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır” hükümlerine vurgu yapılıp Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer değiştirme yönetmeliğinin 41. Maddesine göre yapılacak atamalarda özür durumları ve tercihlerin de dikkate alınması gerektiği ifade edilmiş olup dava konusu işlemlerin yürütmesini durdurmuştur.

Res`en Atama Sistemi Artık Çökmüştür!

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmenlerin aile bütünlüğü, huzur ve mutluluğunu bozacak her türlü işlemin hukuksuz olduğu Çorum İdare Mahkemesi tarafından ispat edilmiştir. Bu anlamda Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü`nün hukuksuz ve haksız şekilde yapmış olduğu tüm res`en atamaları geri çekmek durumundadır. Çünkü Res`en atama sistemi mahkeme kararları ile çökertilerek işlemez hale gelmiştir.

Eğitim Sen olarak; haksızlık ve hukuksuzluğun her zaman karşısında, üyelerimizin yanında olacağımız bilinmelidir. Çünkü biz, “bir ülkenin en büyük hazinesinin adalet olduğuna” inanıyoruz.

Örnek karar görmek için tıklayınız 1. – tıklayınız 2. – tıklayınız 3. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.