12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar Genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı, kamuoyunda 4+4+4 olarak adlandırılan “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” konulu genelgesini bugün yayımladı. Milli eğitim Bakanlığı’nın “12 Yıllık Zorunlu  Eğitime  Yönelik  Uygulamalar” konu ve  401 – 2012/20 sayılı genelgesi aşağıda, haberimizin devamında verilmiştir.

T.C.
MİLLİ  EĞİTİM  BAKANLIĞI
Özel   Kalem  Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.ÖKM.O.OO-00.00/401

Konu : 12 Yıllık Zorunlu  Eğitime  Yönelik  Uygulamalar 09/05/2012

Genelgeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

GENELGE
2012/20

İlgi: 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve  Eğitim  Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun.

İlgi Kanun ile zorunlu  eğitim  süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış ve bazı  yeni   uygulamalar  gündeme gelmiştir.  Yeni uygulamaların  daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini  sağlamak  amacıyla söz  konusu  Kanunla  getirilen düzenlemelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına  ihtiyaç  duyulmuştur.

Zorunlu  eğitim  4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise  eğitimini  kapsamaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirilecektir.

İlkokullar ile ortaokullara ilköğretim veya ilköğretim kurumları, liselere ise ortaöğretim veya ortaöğretim kurumları denilmeye devam edilecektir.

Veliler, okul yönetimleri ve mülkî amirler ilköğretim öğrencilerinde olduğu gibi ortaöğretim öğrencilerinin de okula devamını  sağlamakla  yükümlüdürler.

2012-2013  eğitim  ve öğretim yılı için, 30 Eylül 2012  tarihi  itibariyle 66 ayını tamamlayan tüm  çocukların  okul kayıt  işlemleri e-okul  sistemi  üzerinden merkezî olarak yapılacaktır.

60-66 ay arasındaki  çocukların  ise velisinin yazılı isteği ile  gelişim  yönünden hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacaktır. Diğer öğrenciler okul öncesi  eğitime  yönlendirilecektir.

Ayrıca, okul öncesi  eğitimde  48-60 ay arası  çocuklar  için 2013 yılı sonuna kadar belirlenmiş olan yüzde 100 okullaşma hedefi devam edecektir.

Okul öncesi  eğitim  için 30 Eylül 2012  tarihi  itibariyle 37-66 ay arasındaki  çocukların  anaokulunda veya  uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki  çocukların  ise anasınıflarında  eğitim  almaları sağlanacaktır.

2011-2012  eğitim  ve öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin 2012-2013 eğitim  ve öğretim yılında ortaokul 5. sınıfa  kayıtları  e-okul  sistemi  üzerinden yapılacaktır. Ancak 2012-2013  eğitim ve öğretim yılında  eğitim  öğretime başlamış olan imam hatip ortaokullarına devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin  kayıtları  bu okullara yapılacaktır.

İlköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıllık zorunlu  eğitim  sonunda ortaöğretim diploması verilecektir.

2011-2012  eğitim  ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava  katılmayan öğrencilerin tamamının tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına  kayıt  yapmaları sağlanacaktır.

Yatılı ilköğretim bölge okullarının yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri yatılı olarak kalacaktır. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı olarak diğer ilkokullar ile yatılı ilköğretim bölge okullarında gündüzlü olarak öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

İlgi Kanunun 3. maddesinde; “İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması  esastır . Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda 2012-2013  eğitim  ve öğretim yılında  özellikle  ilkokul birinci sınıfa kaydolacak öğrenci sayıları da dikkate alınarak okullarla ilgili gerekli planlamaların acilen yapılması ve  uygulamada  herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir;

• Fiziki şartların  uygun  olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olarak düzenlenmesine öncelik verilecektir.

• Okulların fiziki ortamları, öğrencilerin  gelişim   özellikleri  dikkate alınarak düzenlenecektir.

• Aynı bina içerisinde ilkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin birlikte bulunması durumunda, okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak  kullanım  alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacaktır.

• İmam-hatip ortaokullarının bağımsız ortaokul olarak kurulmasına öncelik verilecek, bunun mümkün olmadığı durumlarda imam-hatip liseleri ile birlikte kurulabileceklerdir. Ancak bu durumda imam hatip ortaokulu öğrencileri ile imam hatip lisesi öğrencilerinin okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak  kullanım  alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacaktır.

• Şartların  uygun  olmaması durumunda aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokul için ikili öğretim  uygulaması yapılabilecektir. İkili öğretim yapan okullarda ortaokullar sabahçı, ilkokullar ise öğlenci olarak  eğitim  öğretim faaliyetlerini yürüteceklerdir.

• Çeşitli sebeplerle kapalı bulunan okulların  ihtiyaç  halinde  yeniden   kullanıma  açılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir müdürü bulunacaktır. Bunun için binada daha önce görev yapan okul müdürü  yeni   uygulamaya  göre  iş  ve işlemleri yürütecektir. Örneğin ilkokul ve ortaokulun aynı binada bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu olacaktır. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun  iş  ve işlemlerini de yürütecektir.

İlgi Kanunla ilkokul 4 yıllık  eğitim  öğretim veren kurum olarak tanımlandığından, birleştirilmiş sınıf  uygulamaları 1, 2, 3 ve 4. sınıfları kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Millî  Eğitim  Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği kapsamında taşınan ilköğretim çağı öğrencileri için söz konusu Yönetmeliğin 9. maddesinin (c) bendinde belirtilen; “1-3. sınıf öğrenci sayısının 10’un  altında  olması” ifadesi, “1-4. sınıf öğrenci sayısının 10’un  altında  olması”, (d) bendindeki “4-8. sınıflar” ifadesi ise “ortaokul 5-8. sınıflar” şeklinde dikkate alınarak uygulanacaktır.

Taşıma merkezi olan okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmayacak ve yapılan taşıma planlamaları bu doğrultuda yeniden düzenlenerek ihalelerin zamanında bitirilmesi sağlanacaktır.

İlgi Kanun gereği 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim kapsamındaki ortaöğretim (lise) öğrencilerinin taşınmasına yönelik planlamaların, Taşımalı İlköğretim Uygulaması ile uygulama birliği sağlanması bakımından, ilköğretim ile eş zamanlı olarak tamamlanması sağlanacaktır.

2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren başlayacak olan 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamalarının herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak Valiliğinizce acilen her türlü tedbirin alınması hususunda gereğini rica ederim.

Ömer DİNÇER
Millî Eğitim Bakanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.