Aday Öğretmenlere Uyum Programı

Aday öğretmenlerin uyum eğitimi programı belirlendi. Uyum programı ve uygulama tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği bir genelge ile belirlendi.

Göreve yeni başlayan öğretmenlerle il merkezlerinde 6-16 Eylül 2011 tarihlerinde 10 gün süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

Uyum Eğitimi Programı hakkında…

1. İliniz okul ve kurumlarına atanan aday öğretmenlerin göreve başlama işlemleri hızlı bir şekilde il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda gerçekleştirilecektir (İl merkezlerindeki okul ve kurumlara atananların göreve başlama işlemleri atandıkları okul ve kurumlarca yapılabilir). Aynı zamanda öğretmenlere 06 Eylül 2011 tarihinde yapılacak eğitime katılacakları resmi olarak tebliğ edilecektir.

2. Göreve başlayan öğretmenlerin 6 Eylül 2011 tarihinde başlayacak eğitime katılabilmeleri için Valiliklerce yapılması gereken tüm idari işlemler hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Bu bağlamda eğitim sürecinin ilgili diğer birimlerle iş birliği ve koordineli olarak yürütülmesinden sorumlu olmak üzere bir milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü görevlendirilecektir.
3. Eğitim yapılacak binaların, yiyecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığı mekânlara yakın olmasına özen gösterilecektir. Bu bağlamda;

– Yatılı okul pansiyonlarından,

– Hizmet içi eğitim merkezlerinden,

– Öğretmenevlerinden,

– Otelcilik ve turizm meslek liselerine ait uygulama otellerinden,

– Üniversiteler ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarından,

– Valiliklerce uygun bulunacak diğer mekânlardan

faydalanılacaktır.

4. Yüz yüze eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek eğitim konuları için gerekli olacak eğitim görevlisi, uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek eğitim konuları için ise gerekli olacak araç gereç ihtiyacının en aza indirilebilmesi en uygun derslik-salon seçimini gerektirmektedir. Bu nedenle derslik seçiminde ilinize atanan öğretmen sayısı, fiziki alt yapı ve ekipman durumu dikkate alınacaktır.

5. Derslik veya salonlar için bir bilgisayar, bir projeksiyon cihazı, görüntü perdesi, internet üzerinden görüntü sağlayacak kamera (web cam) ve ses sistemi temin edilecektir. Görüntü perdesinin boyutları, en uygun görüntünün sağlanabilmesi için katılımcı sayısı, derslik veya salonun büyüklüğü dikkate alınarak belirlenecektir.

6. Uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek konuların sunumu, isimleri ekli eğitim programında belirtilen öğretim görevlileri tarafından Bakanlığımızda oluşturulan merkezden canlı olarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle uzaktan eğitime ilişkin konuların gün ve saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

7. Uzaktan eğitimin her derslik veya salonda etkin ve sağlıklı olarak yürütülebilmesi için yalnız bu amaca yönelik hızlı ve paylaştırılmamış en az 4 MB internet bağlantısı (hat-modem temini) yapılacak (gerektiğinde ivedilikle hat tahsisi sağlanacaktır) ve bir MEBBİS yöneticisi görevlendirilecektir.

8. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim yöntemiyle sunulacak konuların sunumu için Bakanlık merkezinde gerekli ortamın hazırlanması, sunumların teknik olarak gerçekleştirilmesi, eğitim merkezlerindeki sistemin kurulumunda gerekli olan teknik desteğin sağlanmasından sorumlu olacaktır. Bu bağlamda eğitim merkezlerindeki sistemin kurulumu ve işleyişi için il MEBBÎS yöneticileri bilgilendirilecektir.

9. Canlı olarak yürütülecek uzaktan eğitim sürecinde katılımcı öğretmenler MEBBÎS yöneticisi aracılığı ile eğitim görevlisine soru sorma imkânına sahip olacaklardır. Yazılı not
şeklinde MEBBİS yöneticisine intikal ettirilecek sorular MEBBÎS yöneticileri tarafından sisteme girilerek ekrana yansıtılması ve öğretim görevlisine intikali sağlanacaktır.

10. Yüz yüze yapılacak eğitim konularıyla ilgili öğretim görevlilerinin tespiti, eğitim programlarında belirtildiği üzere il millî eğitim müdürlüklerinin yetkisine bırakılmıştır. Bu konuda duyulacak öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması için ilinizde bulunan üniversitelerin eğitim fakültelerinden destek istenmiştir. Bu nedenle ilinizde bulunan eğitim fakülteleri ile iş birliği yapılması önem arz etmektedir.

11. Eğitim programında yer alan yüz yüze eğitim konularında görev alan öğretim görevlilerinin, derslik veya salon düzenlemesine bağlı olarak derslik veya salonlar arasındaki değişimi için yüz yüze eğitim konularının gün ve saatlerinde illerce değişiklik yapılabilecektir.

12. Katılımcılar için devam çizelgesi hazırlanacak, sabah ve öğle giriş ve çıkışlarında imzaları alınacaktır. Geçerli bir mazereti nedeniyle eğitime katılamayacak olanların mazeretlerine ilişkin belgeleri devam çizelgesine eklenecektir.

13. Eğitime katılacak aday öğretmenlerin yeme ve barınma ihtiyaçları ile öğretim görevlilerinin yolluk, yevmiye ve ders ücretleri Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından Orta Öğretim Projesi Bütçesinden, yeterli olmaması halinde 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili öğretim dairelerine (öğretmenin atandığı okul veya eğitim kurumunun bağlı olduğu birimler) ait ödeneklerden karşılanacaktır.

Bu nedenle;

a) Eğitim Merkezi olan her ilde Valilik Onayı ile bir mutemet görevlendirilecektir.

b) Görevlendirilen mutemet her katılımcıdan ve öğretim görevlisinden; Mutemet Tayin Dilekçesi, Yurtiçi Geçici Yolluk Beyannamesi, ulaşımına ait belge veya rayiç bedel belgesi alacaktır.

c) Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Beyannamesinde belirtilen tutarlar esas alınmak suretiyle (aday öğretmenler görevli oldukları eğitim kurumlarının bağlı olduğu öğretim dairelerine göre gruplandırılarak) tüm katılımcıları gösterir bir liste hazırlanacaktır. Listede; katılımcının adı ve soyadı, brüt tutar (yurtiçi geçici görev yolluğu beyannamesindeki tutar), damga vergisi, gelir vergisi (ders ücretlerinde), ödenecek net tutar yer alacaktır. Bu liste mutemet ve Î1 Milli Eğitim Müdürü ya da yetkilendireceği kişi tarafından imzalanacaktır.

d) Bu belgeler, görevlendirme onayı ve eğitime katılım için yapılan tebliğ belgesi, devam çizelgesi, mutemetlere ait banka adı ve hesap numarası (IBAN), T.C. Kimlik Numarası, var ise vergi numarası da eklenerek biri asıl biri suret olmak üzere 2 nüsha olarak eğitim süreci sonunda Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığına bir üst yazı ile ivedilikle gönderilecektir. Gönderinin posta bedeli il millî eğitim müdürlüklerince karşılanacaktır.
e) Gönderilen dosyalar üzerinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra talep edilen tutar ya da karşılığı ödenek illere gönderilecek ve hak sahiplerine ödenecektir.

14. Eğitim süreci, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığınca değerlendirilecektir. Bu kapsamda geliştirilen anketler Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda eğitim süreci öncesinde veya içinde ulaştırılacaktır. İl millî eğitim müdürlüklerince, eğitimin son 3 gününde, anketlerin eğitime katılan tüm öğretmenler tarafından elektronik ortamda doldurulması ve bu amaçla eğitim merkezi ve konaklama mekânlarında internet erişimli bilgisayar hizmeti verilmesi sağlanacaktır. Elde edilen veriler Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına en kısa sürede ulaştırılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M. Emin ZARASIZ
Bakan a.
Müsteşar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.