Özür Grubu İçin 3 Yıl Şartı mı Geliyor?

Özür grubu yer değiştirmeler için 3 yıl çalışmak gerekecek, özür grubu atamalar yaz tatillerinde yapılacak. Millî Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında Kanun hükmünde kararname yayımlandı. Kararname çok köklü değişiklikler içeriyor.

KHK’da detaylandırılmamış olsa da ilgili maddeye göre özür grubu atamaları da 3 yıl çalışma şartına bağlanmış görünüyor.

Konuyla ilgili değişiklikler ve dikkati çeken konular haberimizin devamında verilmiştir.

MEB teşkilat ve görevleri hakkında Kanun hükmünde kararname için tıklayınız.

14 Eylül 2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete

ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRMELERİ YAZ TATİLLERİNDE YAPILACAK

MADDE 37 –

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.

——–

OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADI ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİ

ERKEK, KIZ VE TİCARET VE TEKNİK GENEL MÜDÜRLÜKLERİ “MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” ADI ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİ.

MADDE 6 – (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.
c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü.
ç) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.
d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
e) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.
f) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü.
g) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

MİLLİ EĞİTİM DENETÇİLERİNİN İSTEDİĞİ HER TÜRLÜ GİZLİ BELGE VERİLECEK

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

MADDE 17 – (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:

(2) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Millî Eğitim Denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

TALİM VE TERBİYE KURULUNA EN AZ 10 YIL ÖĞRETMENLİK YAPMIŞ OLANLAR DA ATANABİLECEK

TALİM VE TERBİYE KURULUNA HİZMET SÜRESİ ŞARTI OLMAKSIZIN ÖĞRETİM ÜYELERİ VE KAMU GÖREVLİLERİ DE ATANABİLECEK

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

MADDE 28 – (1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve karar organıdır.

(2) Kurul, eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte bir Başkan ile on üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında bir yıl olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilir. Kurul Başkanı ve üyeleri, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş, eğitim alanında yaptığı çalışma ve yayınlarla temayüz etmiş;

a) Eğitim ile ilgili alanlarda öğretim üyeleri,

b) En az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olanlar,

c) Kamu görevlileri,

arasından seçilir.

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ, EĞİTİM DENETMENİ OLDU

Taşra teşkilatı

MADDE 30 –

(3) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde, millî eğitim müdürüne bağlı olarak Eğitim Denetmenleri Başkanlığı oluşturulur.

MADDE 41 – (1) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim Denetmenleri Başkanlığında İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları istihdam edilir. İl eğitim denetmen yardımcıları, en az dört yıllık yüksek öğrenimi ve öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan öğretmenler arasından yarışma sınavı ile mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar il eğitim denetmeni kadrolarına atanır.

GEÇİCİ MADDE 3 –
(5) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçmiş sayılır.

ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRMELERİ YAZ TATİLLERİNDE YAPILACAK

MADDE 37 –

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.

Haberin devamı için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.