Yönetici Atama Yönetmeliği Değerlendirme

28.02.2013 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini değerlendirecek olursak;

YORUMLARIMIZI KIRMIZI YÖNETMELİK MADDELERİNİ SİYAH OLARAK YAYIMLIYORUZ.

Birinci adım olarak yapılacak işlem bakanlığın uygulama ile ilgili bir yada birçok genelge yayımlamasıdır.

Son maddede olduğu için belki en sonda söylememiz gerekeni şimdi söyleyecek olursak; geçici madde gereği 2011 yılı sınavına girenlerin sınav geçerlilikleri devam etmektedir ve bu adaylar başvuruda bulunabileceklerdir.


Atanma Şartları:

MADDE 5 – (1) Yönetici adaylarında;

a) Yükseköğrenim mezunu öğretmen olmak,

b) Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak,

c) Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,

ç) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük için en az beş yıl ve müdür yardımcılığı için en az üç yıl öğretmen kadrosunda görev yapmış olmak,

d) Adlî veya idarî soruşturma sonucu son dört yıl içinde yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak

şartları aranır.

Daha önce var olan A, B, C okul tipi tanımlamaları kaldırılmıştır, her okul için aynı şartlar aranmaktadır.

Daha önce örneğin Coğrafya, Matematik,Fizik,Kimya,Biyoloji, Tarih, Türk Dili Edebiyatı… öğretmeni sadece Liselere atanabilmekte iken bu yönetmeliğe göre İlköğretimlere de atanabileceklerdir. Yani atanılacak okulda maaş karşılığı ders bulunması yeterli olacaktır.

Buradan da anlaşılacağı üzere: şu anda ilkokul ve ortaokul’un bir arada olduğu bir okul örneğin gelecek yıl tamamen İlkokul olacaksa bu okullara şu anda alınacak başvurularda branş öğretmeni de atanabilecektir. Çünkü şu anda girilebilecek ders vardır.

Müdürlük için en az 5 yıl öğretmenlik şartı bulunmaktadır. Öğretmenlikten kasıt yöneticilikler dahil 5 yıl olarak değerlendirilmelidir. Örneğin; 4 yıl öğretmenlik 1 yıl yöneticilik yapan kişi başvurabilecektir. Yada sadece 5 yıl öğretmenlik yapan kişi de başvurabilecektir. 


 

Sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 6 – (1) Yöneticilik yazılı sınavı, sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlıkça, sözlü sınav ise en az on gün önce atamanın yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince duyurulur. Duyurularda sınav tarihi ve yerleri, başvuru usulü ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.

(2) Yöneticilik sınavına başvuru için 5 inci maddenin (ç) bendinde belirtilen sürelerin hesabında, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilir.

Bu maddede mevcut durumu ilgilendiren ise;

İl’lerin açık kadroları ilan etmek, sözlü sınav ve değerlendirme komisyonlarını kurarak başvuru ilanını yayımlamak gibi görevleri vardır.


Komisyonlar ve görevleri

MADDE 7 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavlarını yürütmek üzere aşağıdaki komisyonlar oluşturulur:

a) Sınav Komisyonu: Bakanlıkta, İnsan Kaynakları Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir grup başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüklerinden birer grup başkanı ile bir hukuk müşavirinin katılımıyla dokuz asıl üyeden oluşturulur.

b) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: İllerde, il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile bir eğitim kurumu müdürünün katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde, her elli müdür ve müdür yardımcısı unvanı sözlü sınavı için birer Komisyon oluşturulur. Komisyonlar, yeterli üye bulunmaması halinde aynı kişilerden oluşturulabilir.

(2) Komisyonlara birinci fıkrada belirtilen usullerle aynı sayıda yedek üye belirlenir. Sınav Komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oyçokluğuyla karar verir. Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlemleri ise insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

(3) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yazılı sınav sorularının hazırlanması için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendindeki görevin gerektirdiği diğer mevzuatı belirlemek,

b) Sınavın yürütülmesine ilişkin genel gözetim ve denetimi yapmak,

c) Sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.

(4) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınavları yaparak eğitim kurumu yöneticiliğine atanma teklifine esas puanları belirlemek,

b) Sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.

(5) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Komisyonlar işleri daha seri yürütsünler diye her 50 boş kontenjan için ayrı komisyon kurulacaktır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Yöneticilik sınavları ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavı, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.

(2) Yazılı sınav, Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

(3) İller, boş eğitim kurumu yöneticiliklerini tüm adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde ilan eder. Adaylar, ilan edilen boş eğitim kurumları arasından atanmak istedikleri eğitim kurumlarından ilanda belirtilen sayıda tercihlerini yaparak başvuruda bulunur. Adayların yazılı sınav puanları ile Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanları ilan edilir. Her boş eğitim kurumu yöneticiliği için yazılı sınav puan üstünlüğüne göre ilk altı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınav puanının %50’si, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %20’si alınarak belirlenen puan üstünlüğüne göre her eğitim kurumu yöneticiliği için valiliğe sunulmak üzere üç aday belirlenir.

Buradaki en hassas nokta boş olan kadroların tamamının duyurulup duyurulmayacağı ile sınava dayalı atamaların hangi tarihlerde zorunlu olarak yapılacağıdır. Bu konular eski yönetmelikte sendikaların talebiyle tüm boş kadrolar şeklinde hüküm altına alınmışken burada tereddütte bırakılmıştır.

Sınav kazanıp başvuru yapmak isteyenler listeye baktıktan sonra tercih formlarına açık ilan edilen okullardan hangilerine atanmak istiyorlarsa bu tercihlerini yazacaklardır. (MEBBİS’te işaretleyeceklerdir)

Bu işaretlemelerden sonra Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu sınav puanına göre ilk 6’ya giren ve sonuncuya eşit puana sahip olanları sözlü sınava davet edeceklerdir. Yani A okulunu tercih edenlerin sınav puanları 89, 88,87,87,87,86,86,86, ise bu adayların tamamı sözlüye katılacaklardır.

Sözlü sınav puanı da belirlendikten sonra değerlendirme;
– 
Sınavdan alınan puanın %50’si
– S
özlü sınavından alınan puanın %30’u
– 
En az da Ek-1 Değerlendirme Formunun %20’si atamaya esas puanı belirleyecektir. Buna göre en yüksek puanı toplayan 3 aday valiliğe teklif edilecek ve valilikçe bir tanesinin ataması yapılacaktır.

Buradan da anlaşılmaktadır ki Sözlü Sınav atama için belirleyici olacaktır. Ek-1 Değerlendirme formunun hiçbir anlamı kalmamaktadır. Çünkü yazılı sınav ve Sözlü sınavın değerlendirmeleri 100 puan üzerinden yapılmaktadır. Oysa ki değerlendirme formunda 100 puana ulaşmak mümkün değildir.

Şöyle ki;

Ek-1 Değerlendirmesine bakacak olursak;
– 4 
yıllık lisans 4 puan
– 
Yönetim alanında doktora 10 puan
– 
6 seminer belgesi 3 puan
– 
Üstün Başarı Belgesi 4 Puan
– 
Baş Öğretmenlik; 5 puan
– 
10 yıl öğretmenlik; 4,8 Puan
– 
10 Yıl Müdüryardımcılığı;7,2 Puan
– 
10 Yıl Müdürbaşyardımcılığı; 9,6 Puan

Hepsini topladığımızda yani tüm bu özelliklere sahip bir kişinin alacağı puan: 47,6 puan %20 sini alırsak 9,52 Puandır.

Buradan da anlaşılacağı üzere sözlü sınavdan maksimum 30 puan alınabilirken Ek-1 Değerlendirmeden 10 puan dahi alınamamaktadır. Bu da atamalardaki belirleyiciliğin Sözlü sınav ve vali onayına bağlı olduğunu ortaya koyar.


Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 9 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği yazılı sınavı, aşağıdaki yazılı sınav konularından hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak, görevin düzeyine göre ayrı sınavlar olarak düzenlenir.

a) Türkçe, dil bilgisi: %10,

b) Resmî yazışma kuralları: % 5,

c) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4,

ç) Okul yönetimi: % 4,

d) Yönetimde insan ilişkileri: % 4,

e) Okul geliştirme: % 4,

f) Eğitim ve öğretimde etik: % 5,

g) Türk idare sistemi: % 2,

ğ) Protokol kuralları: % 2,

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 60.

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 11 – (1) Sözlü sınav, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılır.

(2) Sözlü sınavda aday;

a) Yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyi,

b) Muhakeme gücü ve ifade yeteneği,

c) Liyakat ve temsil kabiliyeti,

ç) Özgüveni ve ikna kabiliyeti,

d) Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

e) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi

bakımlarından değerlendirilir. Sözlü sınavda adaylar, (a) bendinde belirlenen konulardaki soru zarflarını kura çekmek suretiyle seçer.

(3) Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkranın (a) bendinden 50, diğer bentlerinden 10’ar puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

Yukarıdaki iki maddede sözlü ve yazılı sınav konuları verilmiştir.

Burada açıklığa kavuşturulmayan bir başka konu ise Danıştay kararları ile sabit hale gelmiş olan sözlü sınavların objektifliğini düzenleyen önceden soru hazırlama, kurayla soru belirleme ve kayıt altına alma işlemeleri ile ilgili açıklama bulunmamasıdır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamalar

Yöneticiliğe atama

MADDE 12 – (1) İl millî eğitim müdürlükleri, atama yapılacak eğitim kurumları ile başvuru ve atamalara ilişkin diğer hususları yazılı sınavı kazanan adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde duyurur.

(2) Adaylar, sadece kadrosunun bulunduğu ildeki eğitim kurumları yöneticiliklerine başvurabilir.

(3) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca her eğitim kurumu için belirlenen ve valiliğe sunulan üç adaydan uygun görülen aday, vali tarafından atanır.

(4) Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın öğretmenler arasından atanır.

(5) Müdür yardımcıları arasından, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar müdür başyardımcısı görevlendirilir.

Müdür başyardımcılığı tanımlar bölümünde yönetici olarak ele alınmamıştır.

4-ğ) Yönetici: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri

Müdür başyardımcılığına atama değil görevlendirme olacaktır ve bu da mevcut yardımcılar arasından birinin görevlendirmesini valilik yapacaktır. Buradaki “eğitim kurumu norm sayısı kadar” ifadesi düşündürücüdür çünkü bir kurumda birden fazla başyardımcılık kadrosu bulunması mümkün değildir.


Kurucu müdür ve müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme

MADDE 13 – (1) Eğitim ve öğretime yeni açılacak eğitim kurumlarına, eğitim kurumunu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek üzere, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenen ve vali tarafından yönetici olarak atanmayan adaylar öncelikli olmak üzere il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayıyla, sınav sonuçlarına göre müdür ataması yapılıncaya kadar kurucu müdür görevlendirilebilir.

(2) Müdür normu bulunmayan ilkokullarda görevli öğretmenlerden biri, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayıyla müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilebilir.

Bu maddede kurucu müdürlük için sözlü sınava girip atanamayanlara öncelik tanınmıştır. Bu olumlu bir gelişme gibi düşünülse de il müdürü ve valinin takdirine bırakılması niyeti göstermektedir.

Müdür yetkililikte de il müdürü ve valinin takdirleri söz konusudur. Ayrıca Müdür yetkili olmanın verdiği bir avantaj da söz konusu değildir. Yani yönetmelikte; müdür yetkililiğin geçmişte olduğu gibi müdürlükle eşdeğerliği söz konusu değildir. Ek puan da yoktur.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirmeler

Çalışma süresine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 14 –(1) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri, hizmet puanlarının %70’i ile Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %30’u alınarak belirlenen yer değiştirme puanı üstünlüğüne göre, tercihleri alınarak il içinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla değiştirilir. Tercihte bulunmayan yöneticilerin yer değişiklikleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla, boş eğitim kurumlarına kurayla gerçekleştirilir.

(2) Yer değiştirmeye tabi yöneticilerden boş eğitim kurumu kalmaması nedeniyle ataması yapılamayanların yer değişiklikleri, bir sonraki yer değiştirmede öncelikli olarak gerçekleştirilir.

(3) Yer değiştirmeler, her yıl Haziran ayında sonuçlandırılır.

(4) Yer değiştirmeler, son başvuru tarihi esas alınarak sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlandığı tarihi takip eden ilk yer değiştirme döneminde yapılır.

(5) Yer değiştirmelerde, hizmet süresinin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınır. Yöneticilerin aylıksız izin süreleri hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Bu maddede kamuoyunun tabiriyle Rotasyon düzenlenmiştir. Rotasyon tüm kademeler için 8 yıl olarak belirlenmiştir. Başyardımcılığı tanımlarda yöneticilik olarak saymayan düzenlemede başyardımcılığın rotasyona tabi olması anlaşılır değildir. Başyardımcılık yöneticilik değil ise ve müdür yardımcılarından birinin görevlendirilmesi şeklinde olacaksa müdür yardımcılığı süresiyle endekslenmesi daha doğru yaklaşım olurabilirdi.

Rotasyon uygulamasında; Ek-1’in %30’u, Hizmet Puanı (Öğretmenlik Hizmet Puanı)’nın %70’i alınarak hesaplanacak puanların toplamı kullanılacaktır. Yani doğuda çalışıp fazla puan toplayanlar avantajlı duruma geçeceklerdir.

Buradaki en büyük hatalardan biri ise Ek-1’de müdürlüğün puan olarak değerlendirilmemesidir.

Yönetmelikte yeniden atama bulunmamaktadır. Bu durumda da 10 yıl müdürlük yapıp ayrılmış bir kişi yeniden dönmek istediğinde sınava girecektir. Bunu kabul etsek bile sınavı kazanan kişinin 10 yıllık müdürlük görevi dahi değerlendirmeye katılmayacak bu sürenin öğretmen puanı olarak alınması dahi söz konusu olamayacaktır. (Bence unutulmuş bir husustur fakat kabul edilebilir değildir.)


İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 15 – (1) Görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az iki yıl görev yapan yöneticiler, istekleri halinde il içinde belde ve köylerde bulunan eğitim kurumlarına 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla, her yıl Ağustos ayında atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna birden çok talep olması halinde yer değiştirmeler, 14 üncü maddeye göre belirlenen yer değiştirme puanı üstünlüğüne göre yapılır.

İsteğe bağlı yer değiştirmelerde açık olan tüm okullara değil belde yada köyler tercih edilebilecektir. MEB’in neden böyle yaptığı anlaşılır değildir. Daha önce insanlar rotasyona bir yıl kala puanlarına göre bir başka kuruma gidebilirlerken bu hakları da alınarak rotasyona mahkum edilmişlerdir. Olağanüstü bir durumda örneğin hastalık yada eş özründe yer değiştirmek istesiniz yönetici olarak gidemezsiniz.


Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler

MADDE 16 – (1) Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticilerin görev yeri, getirilen teklife göre il içinde veya iller arasında değiştirilebilir. Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atanır. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları ile, sekiz yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna yönetici olarak atanamazlar.

Atama ve yer değiştirmelerde puan eşitliği

MADDE 17 – (1) Atamalarda puan eşitliği halinde, sırasıyla öğrenim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya esas alınır.

(2) Yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğrenim düzeyi ve toplam hizmet süresi atamaya esas alınır.

Norm kadro fazlası yöneticiler

MADDE 18 – (1) Norm kadrosu kaldırılan yöneticiler ya da norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, valiliklerce talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

(2) Talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak re’sen belirlenir.

Bu maddeye göre çokça gündeme gelen norm fazlası yöneticilerin aynı okulda iki yıl daha kalabilmeleri engellenmiştir. Böylece ilk duyurularda başvuru yapmak durumundadırlar. Öyleyse MEB’in öncelikle bu yöneticileri eritmesi gerekir. Aksi halde il’de norm fazlası yöneticilikler oluşacaktır.


ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Korunan haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavından alınan puanlar, yapılacak ilk yazılı sınava kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sözlü sınava katılabilmek üzere yazılı sınav sonucu olarak kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Ek-1 deki puanlamalar zaten görülmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Ek-1 ‘in yani yaptığınız Doktora’nın, yüksek lisansın, hizmet içi eğitimin, yöneticilik ve öğretmenlik kıdeminin, ödülün, uzman öğretmenliğin neredeyse hiçbir önemi yoktur.

Büyük puntolarla yazacağımız bir başka husus ise;

“MÜDÜR YARDIMCILIĞI İÇİN DE SÖZLÜ SINAV SÖZKONUSUDUR. OYSA Kİ 652 SAYILIK KHK’DA SADECE MÜDÜRLERE SÖZLÜ SINAV YAPILABİLECEĞİ DÜZENLENMİŞTİR.”

“MEVCUT YÖNETİCİLER SINAV KAZANMIŞLARSA İLK ATAMALARDA BAŞVURU YAPABİLİRLER Mİ? EĞER BAŞVURU YAPABİLİRLERSE MÜDÜRLÜKTE GEÇEN SÜRELERİ ANLAMSIZ OLAN EK-2 DE KAÇ PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.”

BİR YÖNETMELİĞİN AMACI:Kanundaki düzenlemeleri açıklamak ve bir konuda yol haritasını belirlemektir. Bu yönetmelik bu amaca hizmet etmemektedir. Bu yönetmeliğin üzerine ya 30 tane genelge yayımlanmalı yada 30 maddelik tek bir genelge… Bu acemiliğin özellikle de müdürlüğe hiç puan vermeyen (bence unutan) yeniden atamaya değinmeyen, müdürlük için yöneticilik kıdemi dahi aramayan, sınava girip kazanan mevcut yöneticilere açıklama getirmeyen hataların sahipleri bunun bedelini ödeyecekler midir? Yoksa yine eğitimcilere mi ödeteceklerdir? Dağ fare doğurmuştur. Fare de ölmüştür. Allah rahmet eylesin. Biz şaşırmadık kimsenin şaşırdığını da sanmıyoruz….

Yönetici kayırma yada atayamama yönetmeliği yayımlandığına göre gazanız mübarek olsun…

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Kaynak : memurlar.net

3 thoughts on “Yönetici Atama Yönetmeliği Değerlendirme

  1. Her yerden çıkarılan TC ve Atatürkçülük bu yönetmelikte yok . Bun belirtmemişsiniz.. TC iNk Ta ve Atatürkçülük soruları kaldırılmış?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.